Menu

Klingen

1919-01-18

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted har endnu ikke fundet et værelse i København, så han har et stort ansvar for Klingens forsinkelse, men januarhæftet er nu på trapperne. Han har haft sit mas med mange fejl i Metzingers artikel og han har kritiske kommentarer til opsætningen af bladet. Endelig er der en række praktiske ting at drøfte om Brorson-bogen, Klingens underskud, bladets forlagsmæssige fremtid og skandinaviske linje med redaktioner også i Norge og Sverige samt den netop startede debat om moderne kunst og sindssyge.

Transskription

18 Jan. 1919

Kære Poul.

Jeg har ikke skrevet til dig, fordi jeg har været Idiot de sidste 14 Dage af at søge Værelse. Du ved ikke - kan ikke ane - hvad det vil sige i Øjeblikket i Kbh. Der bor antager jeg ca. 500 unge Mennesker, Kontorister, Negre, Arbejdere, Skøger ec. paa Hotel, der hver Morgen Kl. 6 styrter ned til Avismanden eller hen paa Avistrykkeriet, for at faa Avisen med Fortegnelsen over ledige Værelser, hvorpaa de stormer ud over Byen, 10 til hver nærmeste Værelse. Da jeg kom Kl. 6, havde allerede én ringet paa 1/4 i 6, men heldigvis ikke taget Værelset. Mens jeg snakkede med Værtinden, ringede det seks Gange paa Døren (i Løbet af et Kvarter).
"Klingen" kommer jo nu. Jeg antager Salto har sendt dig Indholdsfortegnelse - eller hur? Metzinger tror jeg tager sig godt ud i Oversættelse. Jeg har haft meget Mas med Artiklen, har maattet rette og slette; der var en Del Ting, der stred imod almindelig elementær Viden, f. Eks. har han misforstaaet de Frauenhoferske Linier i Spektret, saa dér maatte jeg udelade noget, for ikke at kompromittere ham og os. Bønnelyckes og Gandrups Digte synes jeg
(1)

gør sig meget pænt. Men mere af Gandrup skal vi ikke have - vel? Det er for tørt, for uinspireret. Hæderligt, men uden Charme.
Desværre har Trykkeriet ikke respekteret Kolummen paa de indre Omslagssider, - det ser fælt ud. Hvornaar kommer der rigtig Skik paa Bladet? Naa, denne Gang har jeg selv min store Skyld, men jeg var brudt helt sammen af Overnervøsitet paa Grund af den Hjemløshed og evige Søgen Værelse.1) Saa jeg har helt måttet melde pas. D.v.s. jeg har altsaa leveret Metzinger og Art. om Herbert Iversen, saa helt har jeg ikke svigtet.
Ak, Poul, der var saa mange Ting at tale om. Men skrive - bliver for vidtløftigt. Bl.a. kunde jeg have snakket med dig om en Literaturhistorie til Højskolebrug, som jeg har faaet Opfordring til at skrive noget i, en Artikel om Hjortø og maaske andet. Et vanvittigt Foretagende. Udgiveren (Idioten) medtager L.C. Nielsen og ikke Thøger eller Sophus Cl. ! (Derimod Jenny Blicher-Clausen, Peder Møller, S. Bauditz ec.)
Men lad mig gaa over til Ting af praktisk Betydning for os. For ikke at glemme noget numererer jeg:

1) Mine Penge var ogsaa sluppet op, fordi jeg maatte bo paa Hotel en Maaned.
(2)

1) Vi (Axel og jeg) har besluttet at sørge for at Brorson bliver anmeldt, saa vi kan faa Bogen solgt. Ahlmann har privat skaffet sig et Ekspl. og anmelder Bogen i d. Ferslewske Presse. Vi sender Ekspl. til Kristeligt Dagblad, Freilif Olsen og til Hoffmann, der skal anmelde den i Berlingske. Til Red. af B.T. Samt til "Tidens Tegn". Alf kommer ogsaa nok til at skrive om den.
2.) Forhaabentlig gaar det i Orden med at den svenske Kunstforening overtager Red. af hvert tredje Nr. og saa skaffer os - til Gengæld - en Del Abonnenter, mindst 50.
Nu en Gyldendalsk Forlags hemmelighed: Wildenwey har foreslaaet Forlaget og Alf, at de skulde udgive et nyt literært norsk (og ogsaa dansk) Tidsskrift "Vers og Prosa". Kunde nu ogsaa dette norske Tidsskrift ligesom det projekterede svenske gaa op i "Klingen", kunde vi maaske faa Gyldendal til at overtage Udgivelsen af "Klingen" og den økonomiske Garanti (saa slap de for "Vers og Prosa", som de ogsaa taber Penge paa, og saa slap Salto for at se det
(3)

maaske ikke helt ringe Deficit imøde, der hænger truende over ham!)
Alf har sagt : a) jeg har gjort GBNF saa store Tjenester i deres Kamp mod Aschehoug, at de vanskeligt kan stille sig kontrært, dersom jeg beder dem om en Tjeneste. b) jeg har intetsomhelst forlangt af Forlaget for mig eller mine Venner, skønt jeg nu er kommet til Fadet. Tværtimod har jeg vist, at jeg kun arbejder paa at trække mig ud af al praktisk Forlagsvirksomhed. Alf søger (men dette er en streng Hemmelighed) at faa en Dr. Francis Bull skubbet ind i Forlaget, saa han selv aflastes og umærkeligt kan echappere fra det groveste Slid. c) Alf er rede til, at lade det være sin Belønning at Gyldendal overtager "Klingen". Han mener, at han har saa stor Autoritet og Magt ved Forlaget, at hvis han sætter noget ind paa det, vil Gyldendal meget vanskeligt kunne nægte ham det. d) Herimod staar: at "Klingen" stadig giver et ikke ringe Underskud, hvad der maa afskrække Hegel. At Hegel,
(4)

Garde og Holstein (Holstein har overtaget Konsulentpladsen efter Hoffmann) ser med Mistillid paa vore Bestræbelser.
Men - det er jo en Ting, vi maa have vor Opmærksomhed henvendt paa, ikke mindst af Hensyn til Axel. - Maaske kunde der, hvis GBNF overtog Bladet, dannes en norsk Redaktion, f.Eks. Alf og Henrik Sørensen (?), i Lighed med den svenske og vor danske. Dog bør vi tre - du, Axel og vel ogsaa jeg - stadig beholde en Overledelse, der sikrer Retningen.
Fremtidsmusik. Men Alf er jo ikke en Mand, der løber med Mundsvejr. Saa vi har Grund til at følge disse Muligheder med Opmærksomhed. Og i al Fald maa jeg jo underrette dig om dem, saa løse de endnu er.
3) Holstein siger, at hvis vi vil overlade Gyldendal Kingo-, Grundtvig- og Ingemannbogen, vil Forlaget være meget glad ved at faa dem. Han var begejstret for Brorsonbogen. Jeg indvendte, at naar det kom til Stykket, vilde maaske vor manglende "videnskabelige Autoritet"
(5)

lægge Hindringer i Vejen. Hertil svarede Holstein, at det at vi havde udgivet Brorson var tilstrækkelig Garanti. Nu var vi Autoriteter. Iøvrigt var det hans Indstilling, der var afgørende.
Vi kan altsaa faa de tre næste Bind ud paa Gyldendal. Saa kunde det maaske ordnes saadan, at Brorsonbogen optrykkes i en billigere Udgave, i samme Udstyr som de tre næste Bind. Saadan at de kunde gaa for en tre Kroners Penge paa Højskoler og i Folkeudgave. Indbundne, dyrere Ekspl. (6 Kr. f.Eks.) kunde bruges som Konfirmationsgaver.x) Ser du: jeg tror Bibliophiludgavernes Tid er forbi. Og: gaar vi til Gyldendal, vil Forlaget selv bestemme Illustratoren. Holstein sagde naivt: "Men hvorfor har de dog ladet den skrækkelige Salto illustrere Bogen. I et saadant Tilfælde skal man være fræk. Ikke bange for at gaa til de bedste. Hvorfor har De ikke henvendt Dem f.Eks. til Prof. Skovgaard?" (!). Jeg synes vi af økonomiske Grunde

x) Dette blot som én Mulighed.
(6)

skal lade Gyldendal faa de tre næste Bøger og Ret til Optryk af Brorson. Vi faar saa et Honorar, ikke stort, men vi slipper økonomisk Risiko. Axel er indforstaaet med den Ordning.
Men gaar vi til Gyldendal kommer du altsaa ikke til at tegne Vignetter til Kingo. Forlaget vil selv bestemme Tegneren og det bliver ikke i vor Smag. Jeg synes, vi i saa Fald skal opgive al Illustration.
Lad mig nu, kære Poul, høre hvad du mener om Holsteins Tilbud. Jeg retter mig i et og alt efter dig som den klogeste af os. (C'est vrai).
4) Holger Boldemann har sendt mig nogle Bidrag til "Klingen". De er møjkedelige og aldeles ubrugelige. Har du Lyst at see paa det, skal jeg sende det over. Ellers lader jeg det gaa lige i Hovedet paa ham.
5). Der har været en Diskussion i Nationaltidende, bl.a med Interview af Prof. Christiansen og Prof. Friedenreich ved Haagen Falkenfleth, om hvorvidt de moderne Malere maatte anses for sindsyge.
(7)

Vi har i den Anledning faaet en telefonisk Forespørgsel fra Dr. Thomsen paa Seruminstutet, han er et af vor medicinske Verdens fineste og mest grundfæstede Navne. Dr. Thomsen, der erklærede at være en stor Beundrer af moderne Kunst og en Tilhænger af "Klingen", fortalte, at han havde skrevet en Artikel i den omspurgte Anledning (kan du mærke paa mit Sprog, at jeg er Journalist). Den var temmelig lang, og han havde tænkt at sende den til "Tilskueren", men dersom vi vilde have den, vilde han selvfølgelig hellere have den frem i "Klingen". Ah!
Det bliver et fint Bidrag. - "Klingen" griber om sig. Kan du huske dens første spæde Begyndelse. Vi ender som store Mænd, Poul!
6) Jeg skal nok sende Houmark "Prins Wilhelm". Han er jo forresten her i Byen. Maaske ser jeg op til ham paa "Føniks".
Nu slutter jeg. Det er anstrengende - og ufyldestgørende - at skrive i stedet for at snakke. Jeg savner dig og Kerteminde og er trods al Selskabelighed (og Uro) lige ved at føle mig mere ensom her end i
(8)

Kerteminde. Lad mig endelig omg. faa dit Billede til Johs. V. Jeg spurgte privatim Else, om hun troede Johs.V. vilde bryde sig om det, og hun var aabenbart helt rørt over, at vi vilde hædre ham paa den Maade.
Hils søde Bodil, og sig hende at hun har en trofast Ven i mig, og at jeg tit savner at kunne stikke over til hende og faa en god Passiar og en god Kop The.
Min Adresse: Oehenschlägergade 7 III t.h.
(Gaden ligger, hvor Vesterbrogade støder sammen med Frederiksberg Allé. Altsaa udmærket centralt.)
Var Ekelunds Adresse ikke Lundingsgade 31? Jeg har desværre igen forlist den paa mine Vandringer.
Tag nu til Takke med disse hastige Linier. Imorgen skal jeg ud at se Sigurds Udstilling - og Giersings, som jeg endnu ikke har faaet tid at besøge. Desværre har han overalt faaet en elendig og uretfærdig Kritik. Lad være, at han er spinkel og monoton, han er dog en virkelig Maler, men Pressen behandler ham som et Nul. Hans Navn i Pressen var langt bedre for fem Aar siden. Uretfærdigt
(9)

  • i al Fald ikke rart for ham! Jeg formoder Billederne er udmærkede. Der er ogsaa dem, vi har haft reproduceret i "Klingen". Kaja Z. har haft den spanske, men er nu rask igen. Jeg har ikke set ud til hende endnu. Men glæder mig til at træffe det storartede Damemenneske. Svar paa dette Brev, er du rar, saa skal jeg omgaaende sende dig Svar igen. Lev rigtig vel. Din dig savnende Ven Otto. P.S. Men fyld ikke et eventuelt Brev med Bebrejdelser over Meddelelser, du ikke rettidigt har faaet. Forsømmelsen skyldes mit Breakdown paa Grund af de vanvittige Huslejevanskeligheder. Jeg blev helt slidt op af at fare som en gal, som en evig usalig Jøde, fra Øster- til Vesterbro, fra Valby til Kristianshavn. Det var mig umuligt at samle mig til Brev eller noget som helst. Hils Las og Alhed og hvem, der ellers bryder sig om det. - Hører du fra stakkels Buch?

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Planen om at lade redaktionen veksle mellem de skandinaviske lande lykkedes det ikke at føre ud i livet. Det samme gjaldt idéen om at få Gyldendal til at overtage tidsskriftet og udgivelserne af udvalg af Kingo, Grundtvig og Ingemann i forlængelse af Brorson-bogen.
Debatten om kunst og sindssyge, den såkaldte ”dysmorfismedebat”, har fået navn efter et foredrag, som bakteriologen Carl Julius Salomonsen holdt 15. januar 1919, og som kort efter udkom som pjece. Men allerede i dagene før foredraget begyndte Nationaltidende at bringe indlæg om samme emne, bl.a. interviewede Haagen Falkenfleth de medicinske professorer Viggo Christiansen og Alexander Friedenreich.
Sigurd og Christine Swanes udstilling i januar 1919 var i Den frie Udstillings bygning.
Med Harald Giersings udstilling menes formentlig ”Skulptur, Maleri, Musik” smst.
”Las” er Johannes Larsen, ”Kaja Z.” Ditleff von Zeppelins enke.
Fra Holger Boldemann, Gelsteds tidligere elev, ligger der i Otto Gelsteds efterladte papirer, Det Kgl. Bibliotek, Tilg. 513, dels en række breve fra faderen Georg Boldemann, dels et enkelt brev fra Holger Boldemann, der 20.12.1918 skriver fra Budapest, at han har et par sager liggende til Klingen, herunder nogle ungarske skitser og en futuristisk pantomime, formentlig dem, Gelsted omtaler.

København
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.