Menu

Klingen

1920, august

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto beklager, at han ikke har nået at besøge Uttenreitter i Kerteminde. Han har haft alt for travlt med Klingen og er også i færd med at finde udveje for det underskud, han forudser. Han forestiller sig stiftelse af en grafisk forening, men vil gerne drøfte det med Uttenreitter først.

Transskription

Mandag Aften

Kære Poul
Jeg haaber ikke I blev altfor kede af det fordi jeg ikke kom til Fyens Land den[ne] Gang; det var mig virkelig helt umuligt. Jeg tror aldrig vi havde faaet Klingen frem hvis jeg var rejst fra Byen paa det Tidspunkt. Danneskjold og Bønnelycke var bortrejst, Otto havde en ualmindelig vedholdende Kæfert de Dage og Poul H. var optaget af sin lang[e] Artikel.
Jeg maatte ogsaa paatage mig at fylde de to Sider (Dionysosfrisen). Jeg var til min Sorg nødt til at opsætte Turen jeg ellers havde glædet mig meget til. Imidlertid haaber jeg at kunne realisere den om ikke saa længe - naar Sommerferien er hørt op og jeg faar tegnet mine Litografier og faar nogle Billeder jeg maler paa fra Haanden. Der har imidlertid samlet sig sammen en hel Del Sager jeg meget gerne skulde tale med dig om. Bedst var det naturligvis om vi kunde drøfte dem mundtligt - her vil jeg foreløbigt kortelig antyde hvad det drejer sig om:
For at klare min Gæld til Cato for Klingens II Aarg. - ev. III Aarg. hvis Underskuddet over skrider Gassmans Kaution - har jeg tænkt at prøve paa at danne en grafisk Forening i Lighed med visse Foreninger der allerede existerer og som gaar godt. Jeg talte med en Raderer Alb. Repholtz som har stiftet en saadan. Han fik i Løbet af 14 Dage 200 Medlemmer à 15 Kr. der hver modtager 2 Kunstblade om Aaret. Disse Kunstblade skal altsaa købes af forskellige Kunstnere. Jeg har tænkt mig at foreslaa f.Eks. Johannes Larsen og Chr. Cato (af nærliggende politiske Grunde) at være med som Indbydere. Hvis vi bl. Klingens Abonnenter og

andre kunde samle 200 Medlemmer der for 20 Kr. om Aaret vilde være Medlemmer - dette er ingenlunde fantastisk da Folk meget gerne vil have noget paa deres Vægge og vi allerede har ved Klingen en indarbejdet Kundekreds - vilde vi kunde tjene en pæn Sum om Aaret som Overskud til Klingens Hjælp og ogsaa skaffe vore Venner blandt Kunstnerne Bestillinger omend i beskeden Maalestok. Dette vilde jeg tale med dig og med Johannes Larsen om. Dog vil jeg bede dig ikke omtale Sagen for J.L. før vi har talt sammen om den og jeg forklarer alle Sagens Enkeltheder. Jeg gør jo ogsaa Regning paa at vi af Fynboerne kan faa Litografier o.l. for en ikke alt for høj Betaling. Muligvis kunde der etableres noget Samarbejde mellem denne projekterede Forening og din Forening for moderne Kunst i Odense.

Du ved at Karl Larsen, Lundstrøm, Svend J. og jeg aabner en stor Uds. i den frie Uds. til 1ste Januar. Den skal vare 3 Uger. Vi tænkte saa smaat paa, hvis det kunde lade sig arrangere at sende en Del af denne Uds. bagefter til Odense og Aarhus. For Odenses Vedkommende kunde der maaske komme et Arrangement i Stand med "Novemberklubben". Det tegner til at ville blive en virkelig god og omfangsrig Opvisning som der bliver nogen Sensation omkring. Dette kunde maaske ogsaa give os Stof til Samtale.
Saa er der Klingens sidste Nr. har du noget Stof til dette Nr. hvor vi alle synes jeg paa en eller anden Maade skal være med ? Gider du ligesom sidst naar du faar den sidste Indholdsfort. udarbejde ligesom sidst Manuskriptet til hele Aargangens Indholdsfort? Har du Lyst til at Tegne Bindet til den Indbundne Aargang?
Vi har faaet Tilbud om Bidrag fra flere nye Mænd: Plesner, Henning Kehler og Tom Kristensen. Alle vi andre er ogsaa i Ilden tænkt over et Bidrag ev. Vignetter. - Dette er nogle af de Ting vi kunde snakke om

[på højkant i venstre side af papiret]:
Send mig ved Lejlighed nogle Ord der i Korthed kunde orientere mig angaaende din Stilling til Spørgsmaalene og lad mig vide om det stadig er dig belejligt at jeg kommer og besøger dig og naar det passer dig bedst. Vor fælles ven P. var herude en Aften, han har ogsaa mod paa en Tur til Kjerteminde. Jeg fik Kort fra Honningmanden i Drigstrup. Vi vil meget gerne have Honning ligesom sidste Aar, jeg skal

[på højkant i højre side af papiret]:
sende Spanden snarest. Er det ikke 10 Kilo Spanden rummer. Jeg kan i Øjeblikket ikke komme paa mere jeg skulde have sagt. Derfor Farvel og hils Bodil
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev må være fra ca. august 1920, da det omhandler den foreløbige plan for Klingens sidste nummer, årgang III, hft. 10-12, som udkom i november 1920

Novemberklubben er en kunstforening i Odense med Poul Uttenreitter som formand. Den blev introduceret i Klingens 3. årgang, hæfte 6-7.
Den omtalte udstilling er sammenslutningen De 4's (Axel Salto, Svend Johansen, Karl Larsen, Vilhelm Lundstrøm) første udstilling, der åbnede i Den frie Udstillings bygning 1.1.1921. Udstillingens fulde titel var "De 4, Klingens Udstilling".

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Breve til Poul Uttenreitter, NKS 4722, 4