Menu

Klingen

1919-05-31

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto opsummerer indholdet i juninummeret af Klingen og forelægger hans og Gelsteds idé om at gøre det tredobbelte september-hæfte til et temanummer om Kvinden. Temaet tænkes dækket både af helt nye litografier, af digte og kunsthistoriske afhandlinger. På bagsiden af brevet har Uttenreitter skrevet notater bl.a. om dysmorfismedebatten.

Transskription

31/5 1919

Kære Poul
Vi venter altsaa paa en Artikel fra dig til Juni Numret om Dysmorfisme! Kan du fylde to Sider? Ellers har vi:
3 Farvelitografier af Scharff, Storm, Larsen Stevns
Digte af Buchholtz og Kristoffer Uppdal
Fotografier af Derain (2) og Jean Gauguin.
saa du ser vi savner en faglig Art. som din.
M. H. t. det sidste tredobbelte Nr. har Otto og jeg udtænkt en Spøgefuld Plan som jeg her vil forelægge dig. Vi vil foreslaa 8 Malere af vore Medarbejdere hver at lave et Litografi til det Nr. det bliver to Sten. Litografierne skal alle forestille Kvinden, Damen, Pigen hvad skal jeg sige. Der bliver et vidt Spillerum for de enkeltes Individualitet.

saa lader vi Abonnenterne afgøre hvilket af Billederne de synes er bedst og den der faar de fleste Stemmer faar en Præmie. Dette lyder noget banalt og Avisagtigt, men tænk efter: vi faar først og fremmest 8 gode Bidrag til Bladet; der er jo ikke Tale om hvilken af de fremstillede Personer der er smukkest, men hvilket Billede der helt igennem anses for prisværdigt. Endvidere faar vi megen Reklame for Bladet. Hvis vi f. Eks. bad Swane, Giersing Karl Larsen Lundstrøm Svend Mogens, Stenersen og Naur om hver at lave et Billede med dette Emne vilde der jo sikkert komme udmærkede Resultater af det, kunstnerisk forsvarlige altsaa.
Resten er jo kun s Spøg som det maaske kunde være fornøjeligt at slutte med.

Vi har ogsaa ført Tanken videre og kompletteret Heftets Indhold med Digte til Kvindens Pris af Bønnelycke og Seedorff ev. Thøger Larsen. Med Fotografier efter Renoir

Picasso o.s.v forestillende dejlige Piger. Endvidere Afhandlinger om Kvinden i de forskellige Tiders Kunst af Frederik Poulsen, Valdemar Schmidt, Wanscher, o.s.v. Der kunde skaffes afvekslende Stof sammen til et 3 dobbelt Hefte hvor alt stod i Kvindens Tegn. Det kunde blive et nydeligt og ikke uvægtigt Hele foruden at det vil give Numret en særlig Karakter saa vi maaske kunde sælge Eksp. som en hel lille Bog.
Otto omtalte ogsaa at han maaske kunde bevæge Joh. v. Jensen om at skrive om den kinesiske Kvinde i Kunsten.

Dette er i Korthed hvad vi har tænkt. Jeg skriver det ned for at vi kan høre din Mening om Planen og om du hvis du giver den din Tilslutning har nogle Paafund paa Stablen som kunde komplettere vore egne.

Det er ialfald noget kært Stof at gaa og sysle med i Sommertiden.

Venlig Hilsen
Din hengivne Axel

[På bagsiden med blyant har Uttenreitter skrevet notater:]

Efter de forskellige virkningsfulde Saluter der er afgivet til Ære for den "som Selskabsmand skattede Bakteriolog Professor Dysmorphismens Opdager af
Dysmorphismens [indsat over linien]: Opdager Prof. Carl Car Jul Salomonsen [indsat over over linien]: som den der har opdaget og videnskabeligt underbygget - senest Otto Gelsted er Dysmor af O'G i hans Værk Bog om Expressionismen skal jeg her indskrænke mig til at Paa [indsat over linien]: nøjes med at fremdrage nogle spredte spedte Bemærkninger Enkeltheder fra Diskussionen om denne, skal jeg paa Forhaand er enig med [hævet]: saakaldte Dysmorphisme
Der her har O i at de Argumenter der lader sig fremføre mod Prof. og hans Tilhængere Meningsfæller neppe virker mere paa er af større Virkning end Vand paa en Bakterie

Højskole
Herskind Bach
imorgen tidlig
kl. 9 - 10 _

i Anl. af hans sidste videnskabelige Opdagelse Erobringer, Dysmorphism

Omtalte steder i Klingen

II, 9, s. 2
II, 9, s. 4
II, 9, s. 6-13