Menu

Klingen

1918 medio oktober

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto sender adresser og meddeler, at redaktionen af II. årgangs første hæfte er afsluttet. Han opsummerer indholdet og fortæller, at fotos kan trykkes direkte på det nye, kraftigere papir. Han håber, det bliver godt, men tiden er kendetegnet ved ringe udvalg af alt. På bagsiden: Uttenreitters udkast til brev til Richardt Gandrup om dennes medarbejderskab ved Klingen.

Transskription

Kære Poul
Hermed hvad jeg har kunnet finde frem af Adresser, bl.a listen over de private Prænumeranter paa Elkskovskunsten.
Cirkulæret er nu inde hos Thiele til Trykning. Du skal faa Korrektur over. Jeg har medtaget en Vignet med en hældende Kande.
Jeg har nu afsluttet Redaktionen af 1ste Nr. der kommer:
Omslag og Tegning bag paa Omslaget af mig selv
Farvelitografier af Grünewald, Skøld, Svend og Mogens
Radering af Hartmann
Fot. efter Duccio, Derain, H.C. Andersen (3)
Digt af Zeppelin
Art. af Rodin Sophus Claussen og Milleck
Litografi (lille) af mig, Tegning af Per Krohg. -
Papiret bliver glat og svært saa Fot. kan sættes direkte paa. Jeg haaber at det bliver godt. Hvad der maatte være mindre tilfredsstillende i Retning af Papir og Materiel i det hele taget skyldes det ringe Oplag og Udvalg for Tiden af alt.
Sender du selv Anmeldelse af Broderierne til Sandholt eller skal jeg ?
Tak for H. C. Andersenmappen. Den er morsom!
Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

[på bagsiden med Uttenreitters skrift:]
Hr R G.
Efter Modtagelsen af Deres Brev, som jeg takker Dem for, har jeg det bedste Haab m. H. t. Deres Medarbejderskab
Jeg sender Dem hermed d 1 Aarg. af Bladet, og det vilde interessere mig meget at høre, om De er i Stand til at sympatisere med det.
Jeg anser ogsaa Deres Form for at være i bedste Forstand koncentreret.
Bladets Rammer er jo ikke saa vide som sædvanlige Tidsskrifters. -

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Det udaterede brev må dateres til mellem 10. og 15. oktober 1918. Det vedrører første nummer af Klingens II. årgang, som blev lidt forsinket. If. brev fra Salto til Uttenreitter 4.10.1918 skulle det udkomme torsdag den 17. oktober, i nærværende brev nævnes onsdag, hvilket må være 16.10.1918 og brevet er altså skrevet i dagene forud.

Cirkulæret er formentlig det vedr. Brorsonbogen, der var blevet foromtalt i I. årgang nr. 11-12.
”Anmeldelse af Broderierne” hentyder til Uttenreitters deltagelse med broderier på Kunstnernes Efterårsudstilling 1918.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.