Menu

Klingen

1927-09-17

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto har haft det svært i Paris, men præsenterer nu et forslag, som han håber, vil løse hans økonomiske problemer, og Uttenreitter vil assistere med: Snarlig nedlæggelse af Klingens grafiske Forening og stiftelse af en international grafisk forening med mindst 300 medlemmer, der vil tegne abonnement på mindst tre mapper, udført af en enkelt kunstner. Mappen skal trykkes i Paris, hvor høj kvalitet er billigst, og markedsføres gennem Saltos forbindelser i alverdens lande. Han mener dog, at hans tidligere tilbud om en mappe i Klingens regi stadig kan realiseres.

Transskription

"La tristesse est une forme de l'imbecilité"
Marie Leclerc

Paris 17/9 1927

Kære Poul
Tak for alt det tilsendte og især Tak for den smukke Bog om Sophus Cl.
Det er et smukt og trofast Arbejde du har lagt ind deri og Resultatet er ogsaa fint og godt. Det er en Fornøjelse at tage den lille smukke Ting i Haanden.
Angaaende Mappen og grafisk Kunst har jeg noget at sige.
Jeg har haft en noget vanskelig Tid hernede, men da det gik haardest paa fik jeg en Ide, som jeg ved at gennemarbejde har bestemt mig til at føre ud i Livet. Den er i og for sig uafhængig af Klingens grafiske Mappe, men de to Spørgsmaal lader sig dog næppe adskille. Det slog mig som en ganske uholdbar Situation at jeg, der har Ansvar

2
for saa manges Velfærd, at jeg skulde gaa og sulte mig frem i Paris, og jeg bestemte mig til at koncentrere min Energi og mine Evner om en enkelt Ting, som rummede Muligheder for økonomisk Fremgang for mig og mine. Jeg bestemte mig da til paa en maade at sætte mig selv paa Aktier under den Form, at jeg f. Eks 3 Aar i Træk udsender en Mappe med Træsnit af mig selv, hvori jeg nedlægger hele min Evne og hvori jeg behandler hele det Stof som jeg føler inspirerer mig mest.
Som Abonnenter til disse Mapper vil jeg søge en Kreds paa mindst 300 Medlemmer som under visse Vilkaar forpligter sig til at aftage dem alle 3. Mapperne skulde hver slutte sig om et bestemt Emne f. Eks. den første skulde i nogle Blade skildre en Gazelle, den næste skulde behandle idylliske Motiver fra Syden og den tredie indeholde Forvandlingsmotiver. Mapperne skulde trykkes i Paris, hvad der giver mulighed for langt finere haandværksmæssig

3
Udførelse og billigere Priser. De 300 Abonnenter skulde i første Række skaffes frem gennem et stort og smukt opsat Cirkulære der skulde indeholde en (maaske formindsket) Gengivelse af et af Billederne og dernæst en Subskriptionsopfordring affattet paa dansk, tysk, fransk og engelsk. Denne Subsck[ulæselig bølgelinie]indbydelse skal fordeles, ja saa at sige over hele Verden, og jeg vil i den danske Tekst i hvert Fald nøje præcisere min Stilling. Jeg vil med dette Cirk. og med mine Mapper søge Forbindelse med en Række tyske Byer. Katalogen fra Leipzig er her en udm. Vejleder. Jeg vil ev. selv rejse ned til Berlin Leipzig Dresden, sætte mig i Forb. med Kobberstikkabinetter i Tyskland og andre Steder, benytte Forbindelsen med Flechtheim Meïer Graefe o. a. i Paris vil jeg lancere den og i London gennem Brøchner.
Selv i Algier tror jeg at have Aftagere, for ikke at tale om Sverig og Norge. Maaske kan man faa mange flere end 300 Abonnenter.
En Mappe som een Mand sætter sin kunstneriske Vilje og sit økonomiske

4
Haab ind paa har langt større Slagkraft end en Mappe der uden en ledende Idé blot bringer svage Arbejder af i og for sig meget gode Malere; det siver ikke ned [?].
50 Abonnenter, der maaske kan bringes op til 60, en lille mappetræt Garde, det duer ikke, det er ikke noget for os at have mellem Hænder, det er hverken os selv eller den gode Kunst vi kæmper for.
Jeg foreslaar ud fra denne Tankegang:
Vi indstiller Klingens grafiske Mappe straks da den i hvert Fald i Øjeblikket ikke har nogen Chance
Hvis du med din expeditionelle Erfaring vil staa mig bi vil jeg med den største Glæde alliere mig med dig som den nye Mappens [sic] praktiske Forvalter. Her har det naturligvis Betydning baade at vi har en Skrivemaskine du kan haandtere, og at du kan sætte en Skrivelse op paa et fremmed Sprog, især Tysk. Aage kan staa dig bi med det engelske, selv kan jeg nok klare det franske i en snæver Vending

5
Jeg følte mig idag stærkt fristet til at købe et lille smukt Kartothek i en Kasse, det vilde jeg forære dig, men Fornuften sejrede desværre. -
Mappen har jeg tænkt skulde koste 20 Kr. (en tilsvarende Pris i de andre Lande) og vi skal tage alting med, Boghandlere med en stor Rabat 40% og maaske 50% hvis de har 20 Abonnenter. x
Fordelene er mange: En meget fin typografisk Udstyrelse og fint kunstnerisk Tryk, billige Priser paa grund af Valutaen.
Efter de Priser jeg havde paa min Mappe fra Côte d'Azur vil en Mappe som den vi tænker kunne bære sig med 30 Abonnenter, lad os nu sige 40 Abonnenter saa vil en Kreds af 300 bringe en Nettoramme paa c. 5000 Kr. om Aaret. Derved vil jeg faa den nødvendige Basis for min Økonomi og derigennem vil mit Forhold til Poul Henningsen ogsaa blive nemmere at afvikle for mig. Naturligvis skal du

x Mappen skal trykkes i mindst 500 Eksp.

6
have dit Arbejde betalt, jeg tror ikke du vil tabe ved Byttet.
I Øjeblikket ligger altsaa min Stilling saadan: Jeg maa fra nu af og til Dec. bruge min Dag til Udstillingsforberedelser først naar Udstillingen er fra Haanden kan Sagen tages op for fuld Kraft selv om den allerede nu arbejder i mit Hovede. Jeg har bestilt 100 Visitkort paa Mappens Regning og har bestemt mig til at være velklædt, forspist og paa Højde med enhver Situation fra nu af.
Planen kan betragtes som en Kendsgerning som intet kan rokke.
Jeg ved ikke hvordan du ser paa Situationen efter det foranstaaende, som jeg slet ikke paa et Par Brevsider tilnærmelsesvis formaar at skildre Glansen af.
Det er noget i Retning af det 1000 aarige Rige eller Folkenes Forbund eller saadan noget. Jeg lægger Hovedvægten paa at alle 3 Mapper er samhørende, tilsammen tegner et helt Billede af en Kunstner

7
hvad han kan og hvad han vil. 3 x 20 Kr. Slaar Tanken an kan man senere maaske tage en anden Kunstner op paa samme Maade bringe Litografier af Odalisker af Matisse, eller Træsnit af Dufy
Gengivelser af Tegninger af Lundstrøm hvad du vil naar den rigtige økonomiske Basis er tilstede. Først og fremmest vil jeg lægge Vægt paa mig selv og give mig selv Chancen, men staar vi saa og har 300 viljeløse Abonnenter à 20 Kr. maa vi jo være Idioter om vi lader Mappen gaa ind.
De Træsnit af mig vi har talt om til Klingens grafiske Mappe, synes jeg stadigvæk godt kan offentliggøres, men dels bringer de jo ikke noget nyt udover Mappen fra Côte d'Azur og dels er de jo tænkt som Grundlag for en Kolorering ligesom de Frugtstykker vi i sin Tid gengav i Klingens Mappe var Arbejder bestemt for Kattuntryk, jeg kunde godt tænke mig

8
nu at komme frem med noget der var grafisk Kunst slet og Ret og som opfylder mig i Øjeblikket.
Der er jo hundrede Spørgsmaal der kan bringes paa Bane, jeg naar kun lige til paa denne Maade at antyde Sagen, som jeg jo gerne saa snart som muligt vil høre din Mening om for det ev. Samarbejdes Skyld. Jeg vil bede dig lade Poul H. læse dette, da det er Satans Svært at skrive saa meget op, jeg har saa at sige Krampe nu.
Af Nyheder kan jeg meddele at jeg nu, efter længe at have foretrukket rød Vin, fortrinsvis nyder hvid Vin, men du er maaske ikke Medarbejder ved Politiken længer.

Hilsen
Din
Axel

Oversættelse

"La tristesse est une forme de l'imbecilité" = tristhed er en form for dumhed.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den bog om Sophus Claussen, der henvises til, må være: Sophus Claussen. Billeder og Vers, 1928, udgivet af Poul Uttenreitter.
Klingens grafiske mappe henviser til rækken af mapper udsendt af Klingens grafiske Forening.
Den omtalte udstilling er De 4's udstilling i Den frie Udstillings bygning 1.-16. januar 1928.

Paris
København
Henning Brøchner
Sophus Claussen
Raoul Dufy
Alfred Flechtheim
Poul Henningsen
Vilhelm Lundstrøm
Henri Matisse
Julius Meier-Graefe
Aage Salto

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4