Menu

Klingen

1923-09-23

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto kommenterer triste nyheder fra Uttenreitter, bl.a. at Guðmundur Thorsteinsson er syg, at Leo Swane skal udgive et kunstblad, mens Uttenreitter og Gelsted mangler penge til at gøre det samme, og at litografierne til den kommende mappe er dårlige. Salto foreslår, at Thorsteinsson skal komme til Sydfrankrig, og tilbyder selv at lave næste mappe, hvis der ikke er andre muligheder. Til opmuntring kan han fortælle, at Klingen er blevet rost af Per Krohg. Til sidst ønskes Uttenreitter tillykke med brylluppet.

Transskription

Cagnes 23/9 1923

[på hovedet over teksten med Karl Larsens skrift]:
Mange venlige Hilsener
fra Din Karl Larsen

Kære Poul
Tak for dit - unægtelig triste - Brev. Er virkelig alting i den Grad ad Helved til. Gudmund har faaet Tuberkler. Leo skal lave et Kunstblad, Otto og du kan af Mangel paa Penge ikke lavet noget, du kunde ikke finde mine Yndlingsjærn og havde ikke Penge til at sende de Bøger afsted, Otto er syg, de tilsendte Litografier er noget Lort. Filmen har du ikke mer, ja der er ikke Ende paa Ulykkerne hjemme i Danmark. Heldigvis læser jeg at Prof. Birch siger at i en Periode som den nærværende vil de aandelige Værdier komme til Værdighed.
Gudmunds Sygdom kommer mig forresten ikke overraskende. Han har selv i et Brev hertil slaaet paa det - ikke med rene Ord ganske vist men der anede mig noget i den Retning. Jeg skrev og opfordrede ham til at komme herned. Han skulde gøre det. Her er ren Sanatorieluft for ham. Hans Adresse er

"Postbox 101 Reykjavik Island"
Stakkels gode Gudmund, han er vel ikke den Mand der gør noget for sit Helbred.
At Litografierne er noget Lort var at forudse skønt man jo haabede det Bedste. Deres Indskud i Klingen var altid middelmaadigt. Det er forresten pinligere nu end tidligere. Den sidste Mappe gjorde vist ikke almindelig Lykke. Vi kan ikke risikere at udsende noget Skidt nu. Tænk alvorligt paa det. Jeg tænkte straks paa at foreslaa at lave en Række Træsnit f. Eks. over Myten om Adonis saa hele Mappen blev af mig og alene derigennem en Helhed. Saa kunde vi til næste Aar lave en Svend Johansen Mappe eller en anden Fænomenmappe og fortsætte paa den Maade, men jeg er lige begyndt paa den anden Mappe "Hedenske Billeder" og kan nok ikke faa Tid. Jeg ved heller ikke i hvor høj Grad Litografierne er daarlige.
Det gør ikke saa meget at det er noget Skidt hvis det blot har Publikumsegenskaber.
Hvis de virkelig er ubrugelige saa send mig et Telegram om det saa skal jeg lave

den Træsnitmappe alene hvis den kan vente med at udkomme til midt i November.
Jeg vil altsaa helst være fri da jeg ogsaa har mange Billeder i Gang. Men der er ikke nogen Tvivl om at en Mappe af mig be med et saadant Indhold vil være bedre end 4 skabagtige Litografier af Grønninge Malerne.
Hvis det forresten kan opmuntre dig, jeg hørte forleden "Klingen" rose i høje Toner. Per Krogh kom her paa Besøg fra Antibes og inviterede hele Huset til en stor Fest i St. Paul en lille Bjærgby oppe i Landet. Han var meget ked af at Kl. var gaaet ind, sagde det var et storartet Blad meget bedre end 'Flamman' o.s.v. Du maa som Redaktør indkasserede din Del af Rosen. - Hen paa Natten klædte jeg mig forresten nøgen af midt paa Byens lille Torv og dykkede mig flere Gange ned i Fontænen idet jeg udtalte at det var den hellige Aand der ønskede denne Daab. Endvidere skal jeg, ligeledes efter Kammas senere Beretning, da jeg kravlede op over Kanten være faldet som en Død paa

Hovedet ned paa Stenbroen - formodentlig ogsaa for at takke den hellige Aand.
Det morer mig med Leo. Hvor faar den Knægt den ubeskrivelige Højrøvethed fra. Han, der aldrig har været til Glæd[e] for noget Menneske, som aldrig har sat Tingene i Bevægelse omkring sig, som ikke er Skaber af en eneste aandelig eller timelig Værdi, som har skrevet een kedelig Bog om et kedeligt Emne, naa maaske netop paa Grund af alt dette gør han sig saa krampagtige Anstrengelser for at klappe paa Skulderen og for at overse. Der ligger noget af en Tragedie i Manden.

Angaaende dit og Ottos Kunstblad saa skal saadant jo fremkomme naar en Spænding er bleven for stærk og skal have sin Udløsning. Jeg tænkte den Dag paa at foreslaa Per Krogh at begynde Kl. igen under noget andre Former men jeg synes ikke at det er min Opgave i Øjeblikket at lave Kunstblad. Men maaske er det Øjeblik kommen nu for dig, hvis Bladet blot bliver paa engang tarveligt og vægtigt gaar det. Det har jo da ogsaa Klingens gamle Ry som Start.
Og nu kommer det vigtigste just da Pladsen er forbi:
Tillykke med Ægteskabet, du gamle der ligger stor Glæde og venter paa jer selv om I begynder i Vanløse

[pil tilbage til bunden af side 3]:
hvilket forresten slet ikke lyder saa ilde for os gamle Drankere. Jeg glæder mig til at komme ud og hilse paa dig og din Kone og se alle de gamle Ting endelig engang igen paa den rette Plads. Mange Hilsner til jer begge
Din Axel

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Leo Swane var redaktør af Kunstbladet, 1923-1924, udgivet af Kunstforeningen i København. Den ene bog af ham, der henvises til, må være: Dankvart Dreyer fra 1921.
Litografierne, Uttenreitter ikke er tilfreds med, er dem til Klingens grafiske Forenings fjerde mappe, der var viet kunstnere fra Grønningen og kom til at indeholde flg. litografier: Harald Giersing: Studie efter Rafael, Olaf Rude: Fra en provinsby, William Scharff: Figurkomposition, Sigurd Swane: Opstilling.
"Fænomenmappe" betyder en mappe af et af medlemmerne af De 4, der yndede at omtale sig selv som "De fire Fænomener".
Poul Uttenreitter var 21.8.1923 blevet gift med koncertsanger Agnes Louise Meiner Feilberg.

Cagnes sur Mer
Frederiksberg

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4