Menu

Klingen

1917-08-29

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto takker for brev og arbejdsiver og fremfører sine synspunkter på tidsskriftets navn, som han og Uttenreitter er uenige om. Salto foretrækker Klingen *frem for Uttenreitters forslag *Indgangen, evt. kunne bladet også hedde Klangen. Endvidere opdaterer han Uttenreitter om de kontakter, han har taget med mennesker, han gerne vil knytte til tidsskriftet, og overvejelser om trykning og udstyr.

Transskription

Onsdag Aften

Kære Poul
Tak for din "Bulletin". Det glæder mig at høre om din Arbejdsiver i Sagen[s] Tjeneste. Navnet Klingen er trods det spinkle dog yndefuldt synes jeg, og ikke uden Fyrighed, men jeg tænker stadig paa nye Navne om jeg kan finde et bedre. Din Begejstring for Navnet "Indgangen" kan jeg ikke dele; du synes at nære en sværmerisk Kærlighed til det. Med en ubetydelig forandring kunne man jo ogsaa kalde Bladet "Klangen".

Jeg har talt om Sagen med nogle Mennesker bl.a. med Wanscher der lige var kommen hjem fra Holland. Han var yderst interesseret og vilde ogsaa gerne ved Lejlighed yde Bidrag. Desuden altsaa med Mogens og Walt og med Svend Johansen
Disse Mennesker har en kvikt arbejdende Fantasi som vi kan benytte os af.
Saa har jeg talt med Bogtrykker Christensen i Pilestræde. Han er en udmærket Haandværker og saa var han Forretningsfører og Expeditør for Goldsmidts [sic] Blad, saa han ved jo Besked om den Slags Bladteknik. Han gav mig nogle Tal - kun løseligt. Efter dette vilde Bladet kunne bære sig med 300

Abonnenter til en Pris af 12 Kr. om Aaret i Abonnement og 1,25 Kr. enkelt Hefte. Annonceringen mente han ikke vi skulde gøre stort Regning paa da de Annoncerende ingen Varer kan faa at reklamere med. Dog synes jeg at f.Eks. Kunsthandlerne annoncerer i Bladene ret kraftigt saa her er han vist noget pessimistisk men det maa han jo hellere være.
Han vilde gerne trykke og forsende Bladet for os. Hans Beregning gjalt et 8 sidigt Blad med Omslag. Papiret det til Elskovskunsten du kender, og Omslaget er betydelig bedre Kvalitet (for de Annoncerendes Skyld) end vi talte om og saa 2 fotografiske Klichéer

i hvert Hæfte trykt paa særskildt glittet Papir (som i Les soirées de Paris) da det ru Papir ikke kan bruges til fot. Kliché.
Lige i disse Dage har jeg skudt vort Forehavende lidt i Baggrunden, da jeg igaar og idag har flyttet og nu maa tænke paa at faa mit Hus lidt i Orden.
Men jeg udspekulerer stadig nye Tricks og slipper ikke Sagen af Syne.
Jeg skal reservere en Skuffe til Abonnementsprotokol og Bladets Papirer, desuden rydder jeg en Chiffonière til Redaktørernes Spiritus.
Hils din Kone
fra din hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Salto har samme dag været optaget af at flytte, så sandsynligvis er der tale om det brev, skrevet sent om aftenen efter flytningen, der omtales i brevet 3.9.1917 fra Salto til Uttenreitter. Da brevet er dateret ”Onsdag Aften”, er det formentlig skrevet onsdag 29. august. 1917.

Vilhelm Wanscher nåede at bidrage til Klingens første hæfte, mens den omtalte Mogens, maleren Mogens Lorentzen, og Svend Johansen senere blev flittige bidragydere.
Den nævnte Walt er Walt Rosenberg, oversætter af Publius Ovidius Naso: Elskovskunsten, der udkom i nov. 1917 med illustrationer af Salto. Den nævnte Christensen er Chr. Christensen, der trykte Elskovskunsten.
Den omtalte Goldschmidt er maleren og kritikeren Ernst Goldschmidt, der havde været initiativtager til og redaktør af Det nye Kunstblad, der udkom 1910-11.
Tidsskriftet Les Soirées de Paris udkom 1912-1914 og var grundlagt af Guillaume Apollinaire og en gruppe venner, der var talsmænd for den nye kunst.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.