Menu

Klingen

1920-01-21

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted håber på at få lov til at benytte Uttenreitters vignetter i sin digtsamling De evige Ting. Han fortæller videre, at januarhæftet af Klingen er i fuld gang, og at Axel Salto har udsigt til en stor, dekorativ opgave takket være Poul Henningsens anbefaling. Endelig drøftes en H.C. Andersen-udgivelse på Nyt Nordisk Forlag, som Uttenreitter har sendt et brev om.

Transskription

KØBENHAVN K., den 21/1 1920

Kære Poul.
Engang i Februar - haaber jeg - senest i Beg. af Marts udgiver jeg en lille Digtsamling, fire Ark. Jeg vilde gerne gøre det til en pæn Bog. Formatet bliver som Vejrup: Nye Prosadigte; saadan omtrent

[indsat i ramme med tegnet vignet]:

Otto Gelsted
De evige Ting

Digte

1920

Jeg tænker at kalde den "De evige Ting", fordi Versene ikke handler om Automobiler og hele den moderne Verden, men om Aarstider, Død og Liv og den Slags uforgængelige Fænomener. Nu er Spørgsmaalet: Vil du give mig Lov at benytte dine Vignetter fra Klingen og event. tegne en eller anden ny? Vil du eventuelt tegne Omslag og Titelblad? Jeg synes ikke, der er noget i Vejen for at benytte Klichéer fra Klingen, især naar der kun tages Vignetter, der skyldes en enkelt Mand, saadan at Udstyret danner et kunstnerisk Hele. Jeg tror Digtsamlingen bliver meget pæn, saa du godt kan være bekendt at være med i Vognen.
Jeg maa altsaa skrive: Med Vignetter af Poul Uttenreitter?
Maaske lader jeg 50 Ekspl. indbinde i Batik - som Herman Bang: Der grosse Kahn, som du vist har set. Det er nyt herhjemme og ganske morsomt.

Nyt Nordisk Forlag. [påskrift med blyant]: 21/1 20
1. (Fortsættelse)

Men hele Sagen haster, saa jeg vil være overmaade taknemlig for et hurtigt Svar.
- Thøger har faaet Korr.
Januarheftet af "Klingen" er i fuld Gang. Alt Manuskript er indleveret. Lundstrøm tegner Omslag.
Axel faar vistnok Bestilling paa en større Opgave, Dekoration af en Sal, 16 store Felter, højere end en almindelig Dør. Det er Poul Henningsen, der arrangerer Salens Arkitektur, og han har foreslaaet Axel. Axel skal have 5000 for det. Det er ikke afgjort, men gaar vistnok i Orden, og Arbejdet er allerede i fuld Gang.
Ang. H.C. Andersen kan jeg desværre endnu ikke skrive udførligt - Brevet fra dig har Dir. Halling taget med hjem, og det er ikke endnu lykkedes mig at komme i Forbindelse med ham. Det er vigtigt at faa Bogen færdig snarest mulig. Rimeligvis skal den ud engang først i Oktober. Jeg haaber, Sagen maa gaa endeligt og tilfredsstillende i Orden for alle Parter! Du skal snarest høre mere i Sagen.
Din Ven Otto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Otto Gelsted: De evige Ting, Digte, udkom på Nyt Nordisk Forlag i 1920 med titelblad og to vignetter af Poul Uttenreitter. Peter Vejrup: Nye Prosadigte var udkommet i 1919.
Herman Bang: Der grosse Kahn var udkommet i Berlin i 1919.
Axels store opgave hentyder formentlig til de vægpaneler, han udførte til J. Madsen-Mygdals spisestue i lejligheden i Stockholmsgade, som Poul Henningsen tegnede lysekroner til.
Uttenreitter kom ikke i denne omgang til at udgive en H.C. Andersen-bog, men han var senere redaktør for både: H.C. Andersen. Billedbog, 1924 (med forord af Hans Brix) og: H.C. Andersens Tegninger, 1925 (med forord af Vilhelm Wanscher), begge udkom på Slesvigsk Forlag.

Frederiksberg

Brevpapir:
NYT NORDISK FORLAG
NØRREGADE 7. KØBENHAVN. K
TELF. 9330

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4