Menu

Klingen

1917-09-10

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Kommentarer til indholdet af tidsskriftets første nummer, som er ved at være på plads, samt overvejelser om stof til kommende numre. Endvidere om Saltos deltagelse i Grafisk Kunstnersamfunds udstilling i Kunstindustrimuseet i oktober og på Kunstnernes Efterårsudstilling i november.

Transskription

10/9 1917

Kære Poul
Jeg er meget glad over din Arbejdsiver i Bladets Tjeneste; jeg maa virkelig kvittere med et Brev. Jeg har nu givet en Radering i Trykken af Jerichau, en Radering med den dæmoniske Titel ’De hellige 3 Konger og den Babyloniske Skøge'; desuden ladet to Billeder fotografere 'Menneskene søger Varsler' og ’Den hellige Georg og Drageløven' som altsaa bliver sat ind paa glittet Papir foruden de 8 Sider. til disse Billeder har jeg saa skrevet en lille Artikel, som jeg selv har tegnet en Vignet til. Saa har jeg Gelsteds Noter med en Vignet enten af dig el. Klitgaard (Træet el. de spillende Figurer, som har lidt af den samme Mystik over sig som Noterne). Jeg tænker at bringe endnu en af dine Ting i 1st Nr. Saa har jeg tegnet Omslaget og en Indramning til et Digt, som jeg haaber paa. Vi maa jo se at faa et Billede til Feuilletonen
s. 2
II
Vi burde maaske skrive til Paris og faa Reproduktions tilladelse. Jeg har et smukt Fotografi efter en Tigerkamp af Rousseau som Bernheim jeune har taget. Jeg skal finde hans Adresse frem og sende dig, hvis du kunde tænke dig at skrive og bede om Tilladelsen. Jeg har skrevet til Wanscher om en lille Artikel, men ikke faaet noget Svar. Jeg synes vi maa have endnu en Artikel foruden min.
Papiret volder en del Ulejlighed. I morgen Tirsdag haaber jeg at faa endelig Besked fra Christensen om hvad der er at faa i Øjeblikket.
Jeg har talt med Boyesen om at skrive en Artikel til nogle Reproduktioner af hans Billeder. Han vilde ikke den Idiot. Giersing har jeg søgt forgæves, han er bortrejst, Naur er i Blokhus. Men dem faar jeg vel tids nok fat paa.-
Du kan virkelig godt, uden at være ubeskeden kalde dig Medredaktør. Jeg tænker at sætte vore to Navne under den Subskriptionsindbydelse vi udsender. Ellers er der vist ikke noget af Interesse. Jeg har jo en
s. 3
Del at gøre lige i Øjeblikket. Er flyttet ind i mit nye Hus der vrimler med Haandværkere, som alle skal holdes igang
Saa har jeg faaet Opfordring til at deltage som Gæst i Grafisk Kunstnersamfunds Udstilling i Kunstindustrimusæet, hvor jeg skal repræsenteres fyldigt. Det er allerede den 20 Sept de aabner. Desuden er der Elskovkunsten, som kræver en Del Rend hos Litografen og endelig er der Efteraarsudstillingen hvor jeg vil sende en Række Billeder ind. Men Bladet er min yndlingsforestilling i Øjeblikket, jeg skal nok varetage dets Tarv paa bedste Maade.

Mange hilsner
Din hengivne Axel Salto
P.s. sig til Jungstedt, at jeg har købt 6 Tuber Zinkhvidt i Tempera à 50 Øre

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Det blev Kaj Klitgaards vignet, der blev trykt over Otto Gelsteds ”Noter” (signeret Aramis).
Den indramning til et digt, som Salto havde tegnet, blev ikke benyttet i tidsskriftets første nummer, men det er antagelig den, der figurerer omkring bagsideteksten i I. 3.
Reproduktionstilladelsen vedrører gengivelser af Henri Rousseaus værker i I. 9-10.
Det lykkedes Salto at få en artikel af Vilhelm Wanscher til I.1, mens Peter Rostrup Bøyesen altså havde sagt nej, og Harald Giersing og Albert Naur heller ikke bidrog med stof i 1. nummer, men til gengæld siden blev flittige bidragydere.
”Elskovkunsten”, der optager Salto, er Publius Ovidius Naso: Elskovskunsten, med originallitografier på japanpapir samt vignetter af Axel Salto, oversat og indledt af Walt Rosenberg, trykt af Chr. Christensen, litografier og vignetter trykt i Chr. Catos lit. Etablissement, som udkom i nov. 1917 og omtales i I.3.
”Jungstedt” er den svenske kunstner Kurt Jungstedt, der opholdt sig i Kerteminde i tiden omkring tidsskriftets fødsel.

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.

1917 09 10 salto til uttenreitter s 1
1917 09 10 salto til uttenreitter s 2
1917 09 10 salto til uttenreitter s 3