Menu

Klingen

1917-11-xx

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto sender positive kommentarer til Uttenreitters udkast til bogbind til Klingens første årgang og orienterer om bidrag til kommende numre.

Transskription

Kære Poul. Tak for det litografiske Omslag. Var det ikke en Ide at fremstille Omslaget paa passende Papir i rigtig Størrelse og saa sende det med Aargangens sidste Nr. (September) som gratis Bilag, naturligvis kun til Abonnenterne, som saa kunde bruge det til Indbinding - som specielt til Klingen komponeret Bind. Vi vilde nok kunde faa nogle Abonnenter paa den Maade. Mønstret er vist for voldsom til en lille Udg. af Brorson.
Ovenstaaende Tanke vandt Cato's Bifald, den vil ikke koste os noget videre.
Jeg skal i Dag spørge hvad det vil koste at overføre Litografiet, det kommer naturligvis an paa hvor stort Oplaget bliver.
Er det Picassofotografierne fra "Klingen" du mener, eller er det andre man kan købe. De første staar med Fornøjelse til din Disposition.
Ang. de svenske Digte har jeg gennemført å ö ä men bibeholdt y, som jo er svensk Stavemaade, - ü virker saa tyskt.
Har du noget mod dette; det vil jo neppe spille en Rolle i

den hasarderede Ortografi. Digtene er forøvrigt udmærkede. Jeg er meget glad for dem. Er det Boldemann - eller hvad han hedder - som har skrevet dem?
Art. om S. Swane kommer ikke i Bladet før i Februarheftet saa den behøver ikke at være klar før c. 20 Januar. I Januarheftet kommer en Radering af Hartmann (jeg skal op paa Kobberstiksamlingen og vælge en ud) desuden har jeg bedt Goldschmidt skrive en Art. om Hartmann til nogle Fot. efter hans Ting. Jeg har ikke faaet Svar endnu.
Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Brevet må dateres efter 19.11.1917, da Saltos tak for Uttenreitters litografiske omslag må henvise til Uttenreitter fremsendelse af udkast til bogbind til *Klingens *første årgang, hvortil kladde til følgebrev findes på bagsiden af brev fra Salto til Uttenreitter 19.11.1917. Det er fra før brevet fra Salto til Uttenreitter 4.12.1917, der ledsager fremsendelse af fotos, som sandsynligvis er dem, der spørges til i nærværende brev, der altså formentlig er fra de sidste dage i november 1917.

”De svenske Digte” refererer til ”Tre Digte” i I. årgang nr. 3, skrevet af ”H.B.”, en 9-årig dreng af svensk afstamning, opvokset i Danmark, som det oplyses i tidsskriftet. Den Boldemann, Salto formoder står bag, må være Holger, søn af grosserer Georg Boldemann, hos hvem Otto Gelsted havde været ansat som huslærer. Gelsted nævner i sit brev til Uttenreitter 18.1.1919 igen Boldemannn, men nu som ophavsmand til nogle indsendte bidrag, som Gelsted kasserer.
Artiklen om Oluf Hartmann blev bragt i I. årgang nr. 4, men blev skrevet af Leo Swane.
Artiklen om Sigurd Swane fremkom først i I. årgang nr. 7 og var skrevet af Albert Naur.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.