Menu

Klingen

1919-02-13

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted sender Knud Lyhnes digte til Uttenreitter og opsummerer indholdet af Klingens kommende nummer. Endvidere fortæller han om sit arbejde med Ekspressionisme-bogen og beder Uttenreitter om hjælp, da han her er uden for sit felt.

Transskription

Kære Poul
Hermed Knud Lyhnes skrækkelige Plastre tilbage. - Der er det kedelige ved Helge Rodes Digt, at det er saa vanskeligt at anbringe paa Siden. Vi kan næppe finde nogen Plads til det i næste overfyldte Hefte. Maaske vil han saa af Hensyn til en kommende Digtsamling forlange det tilbage.
Hvis du anmelder "Flamman", kan det maaske staa paa Omslagets 2. Side. Paa Omslagets 3. Side skriver vistnok Poul Henningsen mod Wanschers Betragtninger om moderne Arkitektur og Malerkunst og den Modsætning han (W.) mener findes mellem Arkitekternes og Malernes Bestræbelser (½ Side) og Axel ½ Side om den nye Kunsts Repræsentation paa Galleriet - et Angreb paa Dr. Hertz for det skandaløst slette Billedudvalg. Nu havde den moderne Kunst det udmærkede Kort paa Haanden og saa forfuskes hele Sagen!
Inde i Heftet: Dr. Thomsen mod Salomonsen (5 Sider). Slutningen paa Metzinger (2 Sider). Wanschers Indlæg mod Metzinger + mit Svar til Wanscher (2 Sider). Der bliver altsaa kun 3 Farvelitigrafier og næppe noget Digt. Men lidt Afveksling skader jo ikke.
Jeg har sagt til Levin & Munksgaards Forlag
(1)

om at sende dig Prof. Salomonsens latterlige piece til Anmeldelse i "F. V."
I Morgen skal jeg ringe til Temperancehotellet og se at faa fat paa Las. Der er givet Catos Etablissement Besked om at tage imod ham, hvis han kommer.
Kunstbogen bliver paa 8 Kvartark, [d.v.s.-tegn]: 64 Sider, hvoraf de 30 gaar til Reproduktioner (blank Side bag Billederne). Kan Du ikke give mig nogle karakteriserende Bemærkninger om Swane og Giersing - ogsaa om Weie ? Men kun hvis du en Aften ikke har noget bedre for.
Jeg har været en Del sammen med Karl Larsen og Lundstrøm - det er ganske sjove og flinke Folk. Men jeg har svært ved at give korte Redegørelser for alle de Malere - selv for dem, hvis Produktion jeg kender ganske godt. Jeg mærker hele Tiden, at jeg er uden for mit Felt.
Venlig Hilsen
Din hengivne
Otto.

Axel maler paa et meget stort Rytterbillede, som kommer med i Bogen. Jeg synes det betyder et stort Fremskridt - Farven er langt rigere gennemarbejdet end i tidligere mere flade Billeder (du ser, jeg begynder allerede at vænne mig til Jargonen).

13. Febr
Post scriptum.

Kære Poul
Vedlagt Freilif Olsens Anm. af Brorson. Jeg skal nu se at faa sendt dig Kingo. Dr. J.C. Kall har lovet at anmelde Bogen i "København".
Hør engang. Jeg kender ikke Adressen paa Sogneraadsformanden i Drigstrup, men jeg vilde gerne bede ham sende mig et Flyttebevis. Kan du adressere vedlagte Brev til ham.
Hils Bodil.
Din hengivne
Otto

Jeg er nødt til at have Flyttebevis for at kunne paa Brødkort. - Jeg vedlægger ogsaa en fjollet Bog, vi har faaet til ham. - Ppk. [?]

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Post Scriptum er dateret 13. febr. Det fremgår af indholdet, at brevet er fra 1919. De to første sider af brevet kan jo evt. være skrevet en af de forudgående dage.

”Prof. Salomonsens latterlige Piece” er den netop udgivne Carl. Julius Salomonsen: ”Smitsomme sindslidelser før og nu med særligt henblik på de nyere kunstretninger”.
”F.V.” er Fyns Venstreblad, ”Las” Johannes Larsen.
”Kunstbogen” er den afhandling, Gelsted arbejder på, der udkom på Nyt Nordisk Forlag, Kbh. og Kristiania i 1919 med titlen ”Ekspressionisme”.
”Brorson” henviser til Hans Adolph Brorson: ”Psalmer”, i udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter, der var udkommet i 1918. En tilsvarende Kingo-bog blev ikke realiseret.
Omtalen af den moderne kunsts repræsentation på Galleriet (=Statens Museum for Kunst) sigter til den gave, museet modtog i starten af 1919 fra Foreningen for Nutidskunst, der havde museumsinspektør Peter Hertz som formand.

København
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.