Menu

Klingen

1920-02-04

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted takker for breve til direktionen for Nyt Nordisk Forlag og til ham selv. Han foreslår Uttenreitter at gå til et andet forlag med bogen om Vilhelm Ekelund. Han kommenterer endvidere Jæger-bogen, H.C. Andersen-bogen og Strindberg-oversættelser foruden sin egen digtsamling med Uttenreitters vignetter.

Transskription

KØBENHAVN K., den 4/2 1920

Kære Poul.
Tak for dine Breve til Direktionen og mig. Efter din udmærkede Sædvane vil jeg inddele mit Svar i Paragraffer.
A.
Brevet til Direktionen.
1. Tak for Anmeldelsen af "Lervognen".
2. Nej, som jeg forudsaa, mener Forlaget ikke at en Ekelund-Bog egner sig for det. Men Idéen er jo god. Jeg vil foreslaa dig at henvende dig til Marcus eller maaske hellere til Levin & Munksgaard. Fra dette Forlag faar jeg ret ofte tilsendt Manuskripter, som Direktionen finder det vanskeligt at tage Stilling til.
Ekelund har været her i Byen og rejser til Aarhus igen i Dag. Jeg har talt med ham en Aften, men vi spiste sammen (og drak!) paa National, men han havde Kone og Barn med, og det lykkedes ikke at oparbejde den rigtige Stemning mellem det for tørre

[påskrift med blyant]: 4/ 20
1 (Fortsættelse)
og det for vaade Stadium af Aftenen.
3. Jæger-Forslaget interesserer Forlaget stærkt. Vi takker for Tilbudet om at tage dig af Sagen og beder dig undersøge:
a) hvorvidt vi kan opnaa Udgivelsesretten fra Jägers Slægtninge el. hvem, der maatte eje den.
b) og hvorvidt der af almindelige forfatterlovmæssige Grunde vil være noget i Vejen for en Udgivelse. -
c) Endelig Afgørelse kan vi jo ikke træffe før disse Sager er bragt paa det rene, og før jeg har faaet Lejlighed til at læse Bogen, som vi derfor beder dig snarest skaffe mig fra Niels Hansen.
B.
Brevet til mig
1. H. C. Andersen Bogen: 5 Ark med 60 Billeder vil sikkert være udmærket. Vi bliver nok enige om Redaktionshonorar.
2. Strindbergovers. Tak, vi vil helst have hele Mskpt., før vi begynder at trykke. - Bogen bliver efter det anførte af passende Størrelse.

[påskrift med blyant]: 4/ 20
2 (Fortsættelse)
3. 20 Kr. Rejsegodtgørelse er afsendt pr. Postanvisning.
4. Det vilde være bedst, om vi kunde faa Klichéerne til Frk. Melchiors Billeder. Elfelt er meget dyr med Plader og Reproduktionsret.
5. Om Digtsamlingen nærmere, saa snart jeg faar Ekspl. af den Digtsamling, der tjener til Forbillede for Udstyret, tilbage fra Bogtrykkeren (i Morgen el. Overmorgen). Digtene er delt med frie hvide Blade, og jeg havde nærmest tænkt mig paa disse i Stedet for Romertal, at anbringe en af dine Vignetter, hvis de egner sig dertil + en Vignet paa Titelbladet samt en Slutningsvignet.
- Maaske i Stedet for Vignetter under de enkelte Digte. - Men Forlaget har kun givet mig Lov til at udstyre Bogen med de Vignetter, vi allerede har i Kliché fra Klingen, da Bogen ellers vil blive for dyr (hvert Ekspl. kommer allerede i Fremstillingsomkostninger op paa over halvanden Kr., hvilket giver en Bogladepris paa 4 - 5 Kr.). -
Tak for Brevene og alt godt
Din gamle Ven Otto.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

"Lervognen" må henvise til: *Lervognen. Et indisk Skuespil af Kong Sudraka *(oversat af Edvard Brandes), Nyt Nordisk Forlag, Kbh. og Kristiania 1919.

København

Brevpapir:
NYT NORDISK FORLAG
NØRREGADE 7. KØBENHAVN K
TELF. 9330

Kerteminde
H.C. Andersen
Vilhelm Ekelund
Peter Elfelt
Otto Halling
Niels Hansen
Hans Jæger
Aage Marcus
Louise Melchior
August Strindberg

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4