Menu

Klingen

1918-06-16

Afsender

Mogens Lorentzen

Dokumentindhold

Mogens Lorentzen er gået i gang med at oversætte Uhdes bog om Henri Rousseau efter at have læst uddraget i Klingen, men er nu blevet klar over, at Uttenreitter åbenbart allerede har gjort det samme. Han foreslår en beskeden udgivelse i hele Skandinavien til en overkommelig pris. Endvidere opfordrer han Uttenreitter til at udstille sine bogbind og broderier i større tal på Kunstnernes Efterårsudstilling og anker over, at han har kasseret Bønnelyckes seneste digte.

Transskription

Carlsberg Hillerød. 16. Juni. 18.

Kjære ven Poul.
Midtvejs i arbejdet med at oversætte bogen om Henri Rousseau, hører jeg at Du allerede forlængst har en færdig oversættelse af bogen liggende. Opmuntret ved at læse uddraget i "Klingen" tog jeg mig for at faa bogen oversat og udgivet paa dansk for at udbrede kendskabet til denne herlige maler mere end før herhjemme. folk kunde saa faa alle Uhdes betragtninger og de, billederne uvedkommende men kostelige anekdoter om Rousseau med i købet. lad mig med det samme sige Dig at det har glædet mig at se den frihed hvormed du gaar løs paa opgaven, og den præcision hvormed du rammer udtrykket. Det er nemlig, saa vidt jeg kan se, nødvendigt at omsætte enhver sætning fuldstændig for at træffe meningen nøje. Desuden har du rigtigt forstaaet at bevare den naive, maaske fra Uhdes side, noget kunstet [?] barnlige tone i bogen, som gør et saa troværdigt indtryk paa een, første gang man læser bogen og som nok skal vide at fortrylle dens læsere.
Jeg havde tænkt mig at henvende mig

til et, om fornødent, til flere forlag om udgivelsen. Bogen, der i sig selv er fordringsløs, vilde kanske støttes af en beskeden udstyrelse. Jeg havde saa smaat tænkt at lade den trykke i et format, der kun er lidt større end de almindelige 1 krones kunstbøger, Du sikkert kender. Da billederne forlanger glittet papir, og da det er risikabelt at trykke to billeder paa samme blad, kan man lade text afveksle med fotografi, saaledes at de tilsammen dækker de to sider af et blad. Billedernes mængde svarer omtrenligt til stoffets. Da det jo er væsentligere at faa bogen ud i mange eksemplarer end at udgive en nitid udgave, kunde det tænkes at være vejen til en større udbredelse at gøre prisen saa lav som mulig. Jeg ved ikke hvormeget Uhde skal have, hvor meget Du skal have for oversættelse, og hvormeget forlag og fotograf forlanger; (klicheerne kan vel laanes i Düsseldorf) men jeg tænker at bogen maa kunne svare sig, i lighed med de smaa

3.
[omvendt i rammeøverst på arket:]
Send mig ved lejlighed H.H.'s Orms Sange. Hvad synes du om dem?

bøger om indenlandske kunstnere, bøger der rives bort netop som de fremkommer paa markedet i boghandlervinduerne. Jeg vil ønske at Du vil gøre noget for at faa denne bog ud. I Tyskland er den udsolgt , saa det er, fra forlagenes side, ikke nogen berettiget indvending, at folk kan købe den hos Ursin paa tysk i større og maaske noget bedre udstyr, for en ubetydelig større sum. Den kan nemlig ikke skaffes mere. Skriv om fornødent til Uhde, som vist er en skikkelig mand, der gærne vil gavne Rousseau ved at sende bogen ud, selv herhjemme. Eller behøver Du det naar Du, som jeg hører, har oversættelsesret til den. Jeg erindrer dig her om at hele Skandinavien er et oplagt marked for en saadan lille bog. I Sverig og Norge køber de meget snarere end her, slige bøger. Foretagendet kan desuden, hvis udstyrelsen ikke bliver for kostbar, (med forventning) støttes af avisreklame. Og Klingen vil selvfølgelig o.s.v.
Hvis Du nu udsender bogen, vilde det være en gevinst om et par enkelte af billederne kunde udskydes og ombyttes

4
eller forøges med nogle andre. Rousseaus selvportræt, hvor han ses staaende paa havnekajen skulde ikke savnes. Bryllupet maatte helst ombyttes med et andet af samme motiv, hvor man ser brudeparret som gamle mennesker, i aanden, symboliseret ved to hoveder der svæver over deres ejere, til behagelig sammenligning for folk, der [tilføjelse længere nede på siden:] under bryllupshøjtideligheden. maatte ønske at tænke paa den uafvendelige alderdom, et par af landskaberne er ogsaa overflødige og der kan let skaffes andre og bedre. Oversigten over subskribenter, billedfortegnelsen og kataloget over Rousseaus salon d'Automnes er da overflødige for danske læsere.
Du vil ikke betragte det som vigtighed fra min side at paatale et par unøjagtigheder i din oversættelse. Hvis Du giver dig i lag med at udsende bogen skal jeg skrive udførligere til dig om dette. Nu skal jeg kun nævne en enkelt ting. Billedet af Rousseau har altid, fra jeg læste bogen første gang

5
paa Kristiansø i 1916, været forbundet med hele den situation, der skildres i bogen, efter gildet, hvor Rousseau grædende spiller paa fløjte foran sin afdøde kones billede. Der fortælles der, at han "von einem fuss auf den anderen hüpft.""Mens han tripper til med begge fødder". skriver Du. Dette rammer ikke. Jeg ved at det er vanskeligt paa dansk at finde et udtryk for det. Men det kan vel findes. Jeg slaar ned paa det fordi jeg som sagt altid har forestillet mig Rousseau staaende der, med armene løftede til fløjten og hoppe fra det ene ben til det andet (hedder det f. Resten ikke saadan paa jævnt dansk) - i takt til sin egen sørgelige musik.
Jeg anser det for ubillig beskedenhed fra din side, naar du kun synes at ville udstille 3 bogbind paa Eft. Udst. Jeg erindrer at have set adskillig flere bind fra din haand som ikke behøver at skamme sig ved at være udstillede. Ethvert af dine bind er jo desuden bedre end alt hvad der ellers fremkommer af den slags herhjemme. Husk det.

6.
Du kan sagtens finde nogle flere frem naar Du søger. Lav desuden nogle i sommerens løb. Jeg synes Du skulde fylde en lille væg med broderier (Du har jo nogle dejlige tykke gamle rammer at sætte dem i, husker jeg nu.) og fyld en montre med bogbind. Det agter jeg at gøre. Jeg arbejder ikke i noget bestemt materiale, klistrer dem sammen af glanspapir, eller af forskellige papirstoffer, eller tegner paa glanspapir eller laver stregclichéer som jeg saa lader trykke paa forskelligfarvet papir.
Det forekommer mig at være en afgjort fejl af Dig at kassere Bønnelyckes sidste digte for Klingen. Hvis du har tid, vil jeg gerne høre dine grunde derfor. Vi kan saa debattere sagen.
Der er en liden mulighed for at jeg kommer over til Dig i slutningen af Juli. Derom senere.
Hils Bodil og Kurt, hvis du gemmer ham i Kierteminde.
Din ven Mogens.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Uttenreitter udstillede broderier på Kunstnernes Efterårsudstilling 1918. Mogens Lorentzen deltog kun med malerier.
"H.H." må være den norske forfatter Hans Hansen, der havde udgivet bogen: Orms Sange i 1913.

Hillerød
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.