Menu

Klingen

1927, august

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto, der bor i Maison Watteau, har nu overblik over sommerens arbejde og har indset, at det kniber med at få de foreslåede træsnit med hjorte-motiv til Klingens mappe færdige. Han foreslår Uttenreitter enten at tage en anden kunstner eller lade Salto foretage et udvalg blandt nogle uudgivne træsnit, han har udført i Cagnes. Han har også skrevet til Poul Henningsen, da hans kredit er ved at være brugt op

Transskription

Maison Watteau
6, rue Jules Chaplain
Paris VIe

Kære Poul
Nu er jeg saa vidt at jeg kan overse mit Arbejde og min Tid inden Udstillingen og Resullatetet [sic] af denne Oversigt er at det kommer til at knibe forbandet for mig, foruden mine paabegyndte Billeder, ogsaa at faa en hel ny Træsnitmappe sat paa Benene i rette Tid saa den kan komme i passende Tid inden Jul. Da vi sidst talte om den Ting - det var hos Fredrik tror jeg - gik jeg i mine Tilsagn ud fra et ganske bestemt Arbejde jeg tænkte mig at udføre, nogle Dyrebilleder jeg havde taget Studier til i en zool. Have i Nice. Her i Paris har jeg Model hver Dag og arbejder desuden paa et Rytterbillede og nede

2
i Cagnes venter en ufærdig hvid Hest der midlertidig er sat i Stald, foruden et Par andre mindre Arbejder utaalmodigt paa min Tilbagekomst, saa jeg vil meget daarligt med Held kunne naa ogsaa en ny Træsnitmappe inden Jul.
Hvis du nu har paa Haanden nogle andre passende Arbejder af en anden Kunstmaler, du kan tænke dig at fremføre, er hele Sagen jo nemt ordnet idet du jo saa bruger de Ting; men hvis jeg sætter dig i Forlegenhed ved nu saa sent at faa disse Betænkeligheder saa vil jeg sige: jeg har liggende en Række uudgivne Træsnit som jeg udførte i Cagnes samtidig med min store Mappe hvoraf jeg sikkert vil kunne udvælge 3 Blade der klæder hinanden og danner en smuk lille Helhed. F.Eks. skar jeg en 3 a 4 Blade med Orangegrene, alle efter min Mening kraftige og dekorative Arbejder hvoraf

3
vi kunde bringe et Par i sort og hvidt, suppleret med et Hjortebillede. Alle Arbejder jeg uden Nølen lægger Navn til. Stokkene findes alle her i Paris.
Hvis denne Løsning af Mappespørgsmaalet vinder dit Bifald vil jeg bede dig omgaaende sende mig Besked, ligesom Du maa sende mig Tekst baade til Forside og Bagside af Omslaget, den skal jeg saa selv læse Korrektur paa; den maa af Hensyn til de sprogligt mangelfulde Sættere skrives tydeligt.
Samtidig med disse Linier skriver jeg til Poul Henningsen det samme Forslag og berører desuden Pengespørgsmaalet, da min Kredit hernede ikke ogsaa omfatter Materialerne.
Ellers er alt vel. Jeg staar og arbejder i Watteaus gamle Atelier paa Montparnasse, et kæmpestort Rum

4
hvor jeg ogsaa sover paa en lejet Divan.
I Slutningen af Maaneden kommer saa Kamma herned og vi tager allesammen til Cagnes for saa forhaabentlig at ses igen til Nytaar.
Jeg haaber at I faar gode Nyheder om lille Ursula, det er jo noget langvarigt noget man maa ikke tabe Humøret undervejs.
Med de bedste Hilsener til Agnes er jeg din hengivne
Axel

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev er skrevet under Saltos sommerophold i Paris i 1927, da han havde tilbudt at udføre en mappe med træsnit til Klingen. Formentlig er det fra august, da Kamma Saltos tilbagevenden fra sit sommerophold i Danmark nævnes som sidst på måneden.

Maison Watteau, hvor Salto bor, husede 1919-1935 Académie Scandinave, hvor der både foregik undervisning og blev vist udstillinger, og hvor Adam Fischer var blandt underviserne.
Salto kom til at udføre mappe nr. 8 udgivet af Klingens grafiske Forening. Den kom først i 1928 og omfattede fem sort-hvide træsnit, heriblandt et med en orangegren og et med en hjort.

Paris
København
Agnes Feilberg
Ursula Feilberg Uttenreitter
Poul Henningsen
Antoine Watteau

Det Kongelige Bibliotek, Breve til Poul Uttenreitter, NKS 4722, 4