Menu

Klingen

1926-12-18

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto har fornemmet, at Poul Uttenreitter ikke er så begejstret for den grafiske mappe med Johannes Larsen. Salto mener ikke, at løsningen er at inddrage franske kunstnere. Han tilbyder selv at udføre en række store træsnit af en hjort eller en gazelle til den næste mappe og beder Uttenreitter vende det med Poul Henningsen. De vil gerne have flere abonnenter og evt. lade Tryde overtage ekspeditionen.

Transskription

18/12 1926

Kære Poul
Tak for dit Brev, det skal blive Morsomt at se Mappen med Joh. Larsen Billederne. Du skriver ikke om den i overvættes begejstrede Udtryk. Du haaber at den bliver "meget pæn". Vi maa passe paa at vore Bidragyderes Navne ikke bliver bedre end deres Bidrag.
Jeg har tænkt over din Plan med franske Bidrag men jeg tror ikke Idéen er saa let realisabel som du tror. Da jeg var i Paris i 1916 kunde den være mulig. De Folk du nævner bor i hver sin Ende af Frankrig og er i Øjeblikket betalt med virkelig store Summer; saa fin er Kronens Kurs heller ikke. Hvad ved desuden de 60 eller 80 Skide Abonnenter vi har skrabet sammen om Maillol eller Derain; de faar blot stukket nogle grafiske Blade ud de ikke synes om.
Jeg maa sige jeg synes ikke det er Vejen vor Mappe kan gaa med Udbytte. Jeg er bestemt

2
imod at gaa paa Frieri overfor de berømte Franskmænd, lad Tyskere og Svenskere om det nu maa Danmark ikke længer udviske Indtrykket af sig selv, vi er lige saa gode som de andre.
For ikke blot at kritisere et Forslag som jeg rimeligvis under andre Omstændigheder vilde have bifaldet, vil jeg fremsætte et konkret Tilbud, nogle udmærkede store Pæretræsplader jeg havde bestilt i Paris men igen opgivet at faa, giver mig Idéen. Jeg kan skære (i Pæretræ saa Holdbarheden i Pressen kan garanteres) en Række Træsnit i Størrelse c. 25 x 32 Cm. - Skildringer af en Hjort eller Gazelle i den zoologiske Have i Nizza f. Eks. - 3 Blade som kan danne en Ophængning sammen, lade dem trykke paa Japanpapir indsætte dem i en farvet karton - Passepartout - hver - du ved nok hvad det er - emballere dem og forsende dem med Skib fra Marseille saa de staar i din Stue for 500 Kr. for alting indberegnet - Oplaget 125 Stk.
Jeg kan vedlægge nogle Smaategninger der ev. kan bruges som Vignetter uden paa Omslaget. Dette (Omslaget)

3
har jeg med Vilje ikke taget med i Beregningen dels fordi der er noget med Tekst og Korrektur som maaske kan afføde lidt Vrøvl og dels fordi du selv jo plejer at sætte saadan noget saa pænt op, men jeg skulde forresten tro at jeg ogsaa skulde kunde levere det med i Prisen forudsat altsammen at Kronen ikke yderligere forringes overfor Franc'en.
Disse 500 Kr. + Portoen ud til Abonnenterne i Danmark skulde altsaa være den samlede Udgift paa Mappe 1927. Jeg fremsætter ikke Tilbudet for at mase mig paa, - jeg har i Øjeblikket under Arbejde en stor Mappe paa 10-11 farvelagte Træsnit med Motiver hernede fra Côte d'Azur som skal koste 200 Kr. Den lille nemmere tilgængelige Mappe vil jo ikke netop tilskynde Folk til den dyrere - men fordi jeg ved at jeg kan gøre det Arbejde godt og fordi vi ingensteder kan faa et Arbejde der med Kunstnerhonorar og Fremstillingsomkostninger kan sættes paa Benene for den Pris, hvis det da skal svare til vore Fordringer.

4
Jeg vilde gerne have at du viser Poul H. disse Linier, han er jo en ikke uvæsentlig Faktor i vor lille Forening.
Skulde det forresten ikke være muligt med vor store flotte Mappe at faa flere Abonnenter? Var der ingen Plan i at dele Ledelsen af Mappen saa du varetog det kunstneriske og Tryde f. Eks. overtog hele den økonomiske Del; et Prøvearrangement paa 1 el. 2 Aar vilde sikkert ikke slaa noget i Stykker og du vilde kun have den morsomste Del af Arbejdet tilbage; naar man tænker paa de andre grafiske Foretagender med deres Lort og deres 300 Abonnenter i Serievis kunde man græde. Jeg vil i en saadan Plan foreslaa f.Eks.Tryde som jeg staar i Brevveksling med og kender godt, men som jeg naturligvis ikke med et Ord har nævnt Muligheden for, han kender rimeligvis slet ikke Klingens Mappe. -
Naa, det var bar Forretning. Her er Plads tilovers heldigvis for vor hjertelige Ønske om en god Jul for jer alle 3 - hvor Ursula dog er bleven stor og sød - og et nyt Aar der helt maa staa i Glædens Tegn.
Din gamle Ven Axel

[Skrevet på hovedet på side 1 øverst]:
Min Julegave, den farvede Mappe, faar du lidt for sent.

Fakta

Brev

Dansk

Den omtalte mappe er Klingens grafiske Forenings mappe nr. 7, som bestod af tre litografier af Johannes Larsen.

Cagnes sur Mer
København
André Derain
Ursula Feilberg Uttenreitter
Poul Henningsen
Johannes Larsen
Aristide Maillol
Ove Tryde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4