Menu

Klingen

1918-01-11

Afsender

Andreas Winding

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Winding har hørt om Klingen og beder om at få det tilsendt, evt. sammen med en opkrævning, evt. til gengæld for en vedlagt artikel og flere følgende.

Transskription

Paris 11-1-18.

Hr. Redaktør!
Jeg har hørt, at De udgiver et ungt Tidsskrift for moderne Kunst, men har desværre endnu ikke haft Lejlighed til at se det. De vilde gøre mig en Tjeneste ved at sende mig Klingen, men helst fra Revuens første Numer, saaledes at jeg faar en hel Aargang. Jeg haaber, at det kan gaa som andre Blade og naa hertil uden Vanskeligheder. Abonnementsprisen beder jeg Dem sende mig Opkrævning paa, eller præsentere Regning for hos min Forlægger (V. Pio, Nørregade 13 ) eller, - dersom De betaler Honorar og kan bruge vedlagte lille Indlæg, - lade gaa af paa denne og andre mindre Artikler, som jeg ved Lejlighed kan sende Dem.
Jeg har med Vilje skrevet min lille Artikel uden ironiske Sideblik x) og haaber, De kan tage den, som den er.
Deres ærbødige
Andreas Winding
Journalist.

x) forarget over en Bunke danske Aviser, jeg modtog ved Nytaarstid.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det må formodes, at det var artiklen "Vrron ... Vrron", der blev bragt i I. årgang nr. 6, som var vedlagt.

Paris

Brevpapir påtrykt:
21, RUE GALILÉE XVIx

Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.