Menu

Klingen

1921-04-25

Afsender

Erik Moltesen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Erik Moltesen beklager også, at Salto ikke kunne komme til hans foredrag. Skønt han efterhånden tvivler på, at billedkunst kan fortolkes med ord, vil han gerne arbejde for at ændre måden, der skrives om kunst. Han vil gerne tale med Salto om sagen, eftersom han i Klingen har fundet noget af det bedste, der er skrevet om kunst, og stadig håber, at Klingen kan drages på ny.

Transskription

Charlottenlund
25.4.1921.

Kære Hr. Salto!
Tak for Deres elskværdige Brev! Ogsaa jeg var meget ked af, at De ikke kunde komme til mit Foredrag forleden, - ikke fordi jeg tror, det vilde have bragt Dem noget særligt nyt, men fordi jeg er viss paa, at det er nødvendigt for os, der har sat os til Maal at skrive eller tale om Billedkunst, at komme i direkte Berøring med udøvende Kunstnere. Desværre er jeg for Øjeblikket naaet til den Anskuelse, at det vist i Virkeligheden er umuligt at fortolke Billedets Kunst (Farve, Linje, Form osv) med Ord; men jeg er dog saa optimistisk, at jeg haaber paa, at denne Anskuelse er gal. Ganske vist er det umuligt at fortsætte i Kunstlitteraturens gamle Spor, navnlig hvis man vil gøre Publikum forstaaeligt, at de moderne Retninger i Billedkunsten ikke er det rene Afsind, men man kan jo stille gaa og haabe paa, at der vil aabne sig nye Veje engang - nej: ikke stille haabe, - virksomt arbejde, skulde jeg sige. Og dette virksomme Arbejde kan kun foregaa, hvis Kunstskribenterne (Kunsthistorikerne, Kunstkritikerne, - hvad man nu vil) kommer i den nøjeste

Forbindelse med Kunsten - og Kunstnerne - selv. Indtil Dato har Kunsthistorikerne kun villet læse sig til Kunst, ikke se, - og derfor er den i deres Hænder blevet et Lig paa Dissektionsbordet. Det er paa den anden Side heller ikke værd helt at kaste Vrag paa den videnskabelige Uddannelse; den giver ialtfald, eller kan give, en Art aandelig Rygrad, tvinger een bort fra den overfladiske Skummen-Fløde-af-Tilværelsen. Men hvis Kunsthistorikerne ikke er mere Kunstnere (d.v.s. af Temperament) end Videnskabsmænd, dur det hele ikke.
Jeg haaber ikke, De vilde finde det paatrængende af mig, hvis jeg engang opsøgte Dem personligt for at tale lidt om disse Ting, der unægtelig ligger mig meget paa Sinde. De, som "Klingens" Redaktør, kan vel ikke fuldstændigt tage Afstand fra al Skriven-om-Kunst. Forøvrigt har jeg i "Klingen" fundet nogle af de bedste Ord om Kunst. Blot Tiderne engang igen maa blive saa gunstige, at "Klingen" atter kan drages. Vi trænger til noget hvast og blankt i vort Lands

Kunstliv.
Deres
Erik Moltesen.

Til Lykke med Datteren!

[med blyant er tilføjet nogle utydelige noter]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Charlottenlund
Frederiksberg
Susanne Heide Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.