Menu

Klingen

1917-11-19

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto sender sine overvejelser om indholdet af de kommende numre af tidsskriftet samt overbringer en besked fra Guðmundur Thorsteinsson om aflevering af tegninger, som Uttenreitter ligger inde med. På brevets bagside udkast til brev fra Uttenreitter til Salto om litograferet bogbind til Klingens I. årgang.

Transskription

19/11 1917

Kære Poul
Jeg har siden mit sidste Brev til dig omordnet Stoffet nogen [sic] saaledes at Art. om Reliefferne gaar ud. Kaare Klint, som paa Java har set de gamle Ruiner af Boroboudor og tegnet derfra, vil nemlig gerne skrive en noget længere Art. til Bladet, men kan ikke naa det til Dec. Heftet, saa det er jo rimeligt at lade det Stof vente til Januar. Jeg faar en af Dagene tilsendt nogle Aforismer af en Kristen Hansen som maaske kan bruges - jeg skal sende dig dem; men endnu er der altsaa to Sider til et eventuelt Digt. Jeg har faaet tilsendt flere Vignetter af Sigurd S. To smaa Hestearabesker synes jeg kan bruges de andre har jeg sendt tilbage. Jeg skal i Dag op og vælge en Radering af Oluf Hartmann ud til Bladet. Jeg har faaet Tilladelse af Fru Hartmann.
Jeg talte forleden med Thorsteinsson; han bad mig bede dig om, naar du havde valgt en af hans Tegninger, at sende ham de andre tilbage; han fik aldrig selv taget sig sammen til at skrive sagde han.
Jeg skulde ellers hilse dig mange Gange fra ham.
Med mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

[på bagsiden med Uttenreitters skrift:]
Kære A!
Hermed et Litografi, som jeg har lavet som Bogbind til "Kl.", hvis du synes om det, det er mage til Bindet paa din Céz bog. Det er ganske vist i god Tid, men saa kan vi jo altid se, om der skulde komme et der er bedre. Maaske kunde det ogsaa ev. bruges som Kasse til en Udgave af Brorson? Eller som Omslag til et Maanedsnum. af "Kl" ?
Hvad koster det at faa det

overført paa Stenen? det kunde interessere mig for alle Tilfældes Skyld.
M. H. t. Digtene, jeg sendte dig, da synes jeg, at kan de trykkes, skal helst de alle 3 trykkes

Malermester
Chr. Jantzen
Skovvej
Ktm.

[vertikalt:]
Korr.
Boldsen
Picasso
Bond[?]

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

En gengivelse af et af reliefferne fra det buddhistiske kloster i Borobudur i Indonesien blev bragt i januarhæftet 1918, men uden særskilt tekst. Da yderligere et relief blev bragt i februarhæftet, var det med tekst af Daniel Hvidt, ikke af Kaare Klint.
Kristen Hansen, der havde sendt aforismer, har ikke kunnet identificeres.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.