Menu

Klingen

1918-01-14

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Bertel Budtz Müller sender to digte, som han håber at få optaget i Klingen. Han sympatiserer med tidsskriftet og håber at kunne bidrage til det fremover. Han sender også oplysninger om udgivelsen af hans Livsspil.

Transskription

P.t. Thisted i Januar 1918.

Hr.
Aksel Salto.
Hermed tillader jeg mig at sende Dem to Digte af en i hvert Fald velment Kraft, som jeg gerne vilde have optaget i Klingen, da den er Fanen for den Kunstkreds, hvor jeg føler mig mest hjemme.
Jeg udgiver i denne Maaned et Bind Skuespil, der repræsenterer de moderne Kunstretninger indenfor den dramatiske Kunst. Og jeg vilde gerne gennem de Digte gøres kendt med de Kredse, i hvis Rækker jeg kommer til at kæmpe. Om det var muligt, vilde jeg gerne en Gang imellem have Plads for nogle korte Artikler i Klingen om de Maal vi stræber efter og Midlerne, vi vælger. Formoder "Livsspil" bliver Klingen tilstillet fra Forlaget, skal senere ved nærmere Korrespondance vise Redaktionen - Uttenreiter kender jeg, har i hvert Fald været

sammen med ham her i Byen hos I. G. Galster - hvad mine Meninger om Liv og Kunst er.
Saafremt Klingen vil modtage en i dansk Presse saa mishandlet og mistænkelig Personage som
Deres ærbødige
Bertel Budtz Müller
p.t. Solhøj
Thisted

Fakta

PDF
Brev

Skal antagelig dateres 14. januar 1918. Nærværende brev samt vedlagte digte nævnes som modtaget af Salto, netop som han var ved at putte brev til Uttenreitter dateret 15.1.1918 i kuverten.

Digte af Bertel Budtz Müller fremkom ikke i Klingen, men i I. årgang nr. 9-10 nævnes det, at bladet har fået tilsendt hans Livsspil.
I.G. Galster er sandsynligvis overretssagfører og forlægger Johan Georg Galster, som Uttenreitter må have kendt i sin tid i Thisted.

Thisted
Frederiksberg
Johan Galster

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.