Menu

Klingen

1918 november

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted har endnu ikke nået planlagte udstillingsbesøg. Han skal om to dage se Klingens kommende nummer hos Cato og vil tage det med til Uttenreitter. Ellers beretter han om status på Brorson-bogen, frokoster og møder bl.a. med Svend Johansen, Helge Rode, som måske kunne bidrage til Klingen, og Sophus Claussen. Gelsted er engageret som litteraturanmelder ved sidstnævntes blad, som har lovet at sende ham til Sønderjylland. Om (Erwin) Magnus' planer vil han fortælle mundtligt.

Transskription

Mandag Kl. 4.

Kære Poul.
Jeg har endnu ikke været paa Udstillingen men gaar derhen i Morgen (og paa Jerichau-udstillingen. Det var for sent at læse de Artikler, der kommer paa næste Nr., det gik i Trykken i Dag til Morgen. Jeg skal gaa op til Cato paa Onsdag og se at faa et Ekspl. Rimeligvis kommer jeg til Kerteminde Torsdag, saa har du samtidig Bladet. Salto har faaet Besked om den blaa Bundfarve til Hylstret og om at passe paa Sideantal. Han viste mig i Dag Korr. paa Forordet, som du vel samtidig har modtaget. Jeg bad ham sørge for at Titelbladet blev typografisk ordentligt sat.
Jeg spiste Frokost sammen med Salto og le boiteux, som

forærede mig et Ekspl. af Udstillingsplakaten, som jeg tager med til Kerteminde.
Sophus lovede mig bestemt, at jeg fra og med 1. Dec. dette Aar skulde faa udbetalt de 150 Kr. mod at skrive Literaturanmeldelser (uden at han dog kunne love mig, at jeg vilde faa videre mange Bøger tilsendt - han mente, jeg maatte kunne anmelde baade i Fyns Venstreblad og hos ham samtidigt) samt skrive forskellige Korrespondancer om Dagens og Tidens Spørgsmaal. Han gik ind paa at sende mig som Korrespondent til Sønderjylland, saa snart Freden er sluttet. Bladet afholder Omkostningerne.
Ude hos Claussen traf jeg Helge Rode, som inviterede mig til at

besøge ham imorgen Tirsdag Kl. 1/2 4. Jeg talte med Salto om eventuelt at bede ham om et Bidrag. Han kan vel ikke siges at staa os fjernere end f. Eks. Kai Friis Møller. Saa jeg tror jeg risikerer det, nu hvor jeg har den Chance mundtlig at se paa diskutere Sagen med ham. Saa er der jo større Udsigt til at faa noget brugbart.
- Har du set, at Budtz-Müller skriver redaktionelle Ledere i Syndikalistbladet "Klassekampen".
Salto beder hilse mange Gange. Undskyld, at jeg ikke har skrevet før, men jeg har først igaar faaet de forskellige Sager bragt i Orden. Om Magnus og hans Forlagsplaner mundtligt. Det er ikke helt usand-

synligt, at der kan komme noget ud af det. Han foreslaar til Illustrator af Aladdin-bogen en vis Henning (tror jeg han hed) som Salto synes er meget anstændig og flink.
Hils Bodil og lev vel.
Din hengivne
Otto Gelsted
Charlottenlund

P.S.
Poul Henningsens Artikel er meget skarpt polemisk, ogsaa Giersing og Danneskjold er ret hvasse, efter hvad Salto meddeler.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

I kraft af omtalen af Gelsteds planlagte besøg på Jerichau-udstillingen kan det udaterede brev dateres til november 1918. Den udstilling, han endnu ikke har besøgt, må være Kunstnernes Efterårsudstilling, der åbnede 2. november, og da fredsslutningen efter Første Verdenskrig endnu ikke er en realitet, må brevet være fra tidsrummet mellem 2. og 11. november 1918.

De udstillinger, der hentydes til, må være Kunstnernes Efterårsudstilling i Den frie Udstillings bygning og J.A. Jerichau-udstillingen i Kunstforeningen.
Kommentaren om hylster og forord må vedrøre Brorson-bogen.
"le boiteux" er Svend Johansens øgenavn. Han tegnede plakaten til Kunstnernes Efterårsudstilling 1918.
"Magnus og hans Forlagsplaner ....." henviser sandsynligvis til Adam Oehlenschlägers Aladdin oder die Wunderlampe, der udkom i København, Kristiania, Leipzig og Berlin 1920 med forord af Erwin Magnus og efterord af Georg Brandes.

Charlottenlund
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4