Menu

Klingen

1917-10-09

Afsender

Axel Salto

Modtager

Anker Kirkeby

Dokumentindhold

Axel Salto sender Anker Kirkeby oplysninger og synspunkter angående Klingen, bl.a. at tiden var moden til et kunstblad, og at det er sat i gang på meget kort tid. Bladets mål er at udbrede kendskabet til de mange gode danske kunstnere i stor stil, at tjene som vejleder i en tid, hvor den ene isme afløser den anden, at formidle den moderne kunsts værdier og at levere et originalgrafisk værk i hvert nummer af bladet.

Transskription

Edv. Glæselsvej 1
9/9 1917

Hr. Anker Kirkeby
Her er nogle spredte Bemærkninger De maaske med Cirkulæret som Suplement kan sætte sammen i Interviewform:
I og for sig finder jeg, at det er en modbydelig Bestilling at være Redaktør! Jeg har paataget mig dette Arbejde, som jeg egentlig ikke har Tid til, fordi der nu har været talt saa meget frem og tilbage om et Kunstblad og nu synes jeg der maa ske noget komme noget ud af det. Bladet er sat igang i løbet af ganske kort Tid. Jeg tror at det er noget af en Præstation. Hvis nogen vil tage Arbejdet, Æren og Underskuddet paa sig viger jeg gerne Pladsen. - Det vil sige jeg gør Fanden gør jeg -
1ste Hefte synes De er stemt i Mol og svarer ikke til Bladets fyrige Navn. Heftet har efter min Mening en fin elegisk Stemning over sig, som passer godt til Efteraaret. Vi hilser først de Døde, saa vender vi os mod de Levende. Desværre skal der nu gaa flere Uger inden vi trækker blank, men saa skal det ogsaa være Alvor.
Mon det danske Publikum egentlig ved at vi har en Række udmærkede Kunstnere i virkelig stor Stil. Folk ved at der er unge norske og svenske Kunstnere som har Talent; de ved knapt at der ogsaa er danske. Klingen vil nævne nogle af disse Malere.
Jens Adolph Jerichau vi har bragt nogle Reproductioner efter og en Radering af (denne Radering er forresten ypperlig - den skulde danske grafiske Kunstnere lære noget af) er med sin Emnerigdom og Kompositionevne enestaaende i dansk Kunst. Hans Lidenskabelighed brændte ham op.
Der er Grund til at nævne Edv. Weie der tumler med gigantisk anlagte Kompositioner. Weie har aldrig haft en Jaket og høj Hat at promenere paa sin celebre Person til Fernisering. Jeg tvivler paa at han nogensinde har været paa nogen. Disse Kunstnere og mange andre vil vi tale om.
I denne Tid hvor den ene isme afløser den anden burde et Kunstblad have en Mission ved at vejlede Publikum i den Labyrinth
verte

x Den naturalisme som Akademiet docerer og understøtter ved sine Guldmedailleuddelinger som er rent hen i Vejret

70 og 80nes ukunstneriske og tilfældige Naturdyrkelse er ved at blive fejet ud af vor Kunst x. De gode Traditioner fra Abildgaards og Constantin Hansens Tid er det værd at gøre de unge Kunstnere opmærksom paa og disse Traditioner kan fornyes paa et fuldt moderne Grundlag. Den moderne Kunst Verden over dyrker "Billedet": Monumentalitet Tegningens Strenghed og logisk Opbygning Billederne skal være renlige er det fortærskede Slagord. I denne Forbindelse Her ser Klingen en Opgave i at paapege de virkelige Værdier i Kunsten der kan bygges paa.
Klingen vil bringe grafisk Kunst. Hvert Hefte vil indeholde en Originalradering Et Litografi eller Træsnit. Et saadant Blad koster paa en Udstilling 25 Kr. Nu faar Klingens Abonnenter i en Aargang 12 originale grafiske Arbejder for 12 Kr.; derved faar Bladet en Værdi ud over den aktuelle. Dette haaber jeg at Publikum vil forstaa.
Desuden kommer der Digte af vore bedste Lyrikere, Sophus Clausen Joh. Buchholtz Gelsted og Thøger Larsen har lovet Bidrag i de første Hefter.


Kan noget af dette bruges? Det er vel, hvad jeg har at sige uden at blive for saglig.

Med venlig Hilsen

Deres Axel Salto

[med blyant og anden håndskrift]:
Salto
Giersing
Naur
Danskjold
Lorentzen

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

På brevet står dateringen 9.9.1917 med Saltos håndskrift, men det må være en fejl, da der refereres til Kirkebys bedømmelse af Klingens første hæfte, der udkom 5.10.1917. Hæftet blev omtalt af Kirkeby i Politiken 6.10.1917. Dateringen er altså snarere 9.10.1917.

Brevet er for en stor dels vedkommende, i lidt bearbejdet form, citeret i: Anker: "Den ny Kunst", Politiken 17.11.1917.
Klingens *første hæfte blev anmeldt i: Anker: "Klingen", *Politiken 6.10.1917. Kirkeby var ikke udelt begejstret og nævnte bl.a., at Wanschers artikel var den eneste, der ikke klingede ud i mol.
Forsoning med Kirkeby og et planlagt interview er nævnt i et udateret brev fra Salto til Uttenreitter fra første del af oktober 1917.

Det kongelige Bibliotek NKS 2742, fol.