Menu

Klingen

1917-09-20

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto sender sine overvejelser om tidsskiftets andet nummer, der bl.a. kommer til at indeholde et digt af Sophus Claussen. Der arbejdes på at få en artikel om Edvard Weie af Danneskjold. Endvidere berettes om bladets papir, udstyr og fremstilling, herunder valget af Chr. Catos lit. Etablissement til at trykke bladet.

Transskription

20/9 1917

Kære Poul
Tak for Digtet af S. C. som jeg lige har modtaget. Det er jo for sent nu at faa det med i 1st Nr. S.C. offentliggør det vel ikke i Mellemtiden i Politiken. Det vil være morsomt i Nov. Heftet og maa saa gaa med som det eneste skønliterære Bidrag i det Nr. vel, for ikke at faa for mange Vers.
Jeg har bedt Danneskjold, som er overordentlig redebon til at arbejde i Bladets Tjeneste, om at skrive en Artikel til nogle Fotografier af Weie til Nov. Nummeret.
Weie vil ikke selv. Det er svært vanskelig at faa Kunstmalerne til at skrive. Det er vi ikke rigtig heldige med. Cato er aabenbart den rigtige Mand.
Jeg viste ham "Flamman" som han gerne vilde beholde et Par Dage. Han har godt af at se paa den. Dér reproducerer de jo Fotografier rask væk paa det ru Papir med udmærkede Resultater.
Hvis vi ogsaa kunde erstatte det glittede Papir med Papir af samme Kvalitet som det øvrige fik vi 12 Sider ensartede og kunde trykke Tekst paa Bagsiden af Fotografierne. Vi indvandt 2 Sider.
Cato vilde gerne som sit Bidrag fremstille Farvelagte Original litografier til os, det
s. 2
pynter jo altid op.
Selvfølgelig er baade Gelsted og Thøger Larsen især naar han har sendt os Bidrag, selvskrevne Æresabonnenter.
Medfølgende Papir er det endelig valgte. Jeg har sikret mig nok til en Aargang. Elskovskunstens Papir var ikke til at faa mere!
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Den nævnte ”S.C.” er Sophus Claussen, hvis digt ”Den lykkelige Maler” fremkom i I. årgang nr. 2, det samme gjaldt de omtalte fotografier af Edvard Weie og S. Danneskjold-Samsøes artikel.
Flamman var et svensk sidestykke til Klingen, startet i januar 1917, det udkom som tidsskrift i én årgang og fortsatte som årbog 1918-1921. Redaktør og udgiver var kunstneren Georg Pauli under medvirken bl.a. af kunsthistorikeren Gregor Paulsson.
Det bidrag af Thøger Larsen, der hentydes til, er formentlig ”Til Sophus Claussen”, der blev bragt i Klingens I. årgang nr. 4.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.