Menu

Klingen

1919-10-2x

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted er ærgerlig over uenigheden med Uttenreitter om Arnold Christensens opfattelse af kunstkritik. Han håber, at det bliver muligt at udgive en kunstbog af Uttenreitter, som han er i gang med nogle beregninger omkring. Gelsted mener i øvrigt, at *Klingen *godt kan begynde at anmelde redaktørernes egne værker, da redaktionen er blevet så stor. Han fremsender digte af William Heinesen og Kai Hoffmann og fortæller, at han selv skriver på en roman om pietistiske kredse på Brorsons tid.

Transskription

København K., den Okt 1919

Kære Poul.
Det er lidt underligt for mig, at se min Fremstilling af Christensens Anskuelser betegnet som forkert, naar jeg fra ham selv med uomstødelig Sikkerhed ved, at han har ønsket sin Bog opfattet som jeg har gjort det. En Maalestok, der blot (blot!) har den Fejl, at den snart er en halv Alen, snart to Alen lang - hvad Fanden er det for en Maalestok? KChristensen mener, at vi slet ikke kan skelne med objektiv Sikkerhed mellem "falske" og "normale" Associationer - altsaa falder Meteren! Jeg maa altsaa fastholde, at din Anmeldelse af Bogen er bygget paa en Misforstaaelse. De muligheder for en objektiv Kunstkritik, der kan uddrages af Associationspsykologien, har jeg selv peget paa i min Art. i "Klingen", men Christensen selv anser dem for ganske usikre og utilstrækkelige.
Jeg har nu faaet Svar fra Overretssagføreren ang. din Strindberg Autorisation. Han mener, at den vist er god nok, men da hele det juridiske Ansvar kommer til at hvile paa ham, forlanger han, før han giver sin Billigelse til at vi be-

nytter Autorisationen, at se det originale Brev. Vil du vise os den Venlighed at sende mig det. Du skal nok faa det snarest tilbage.
Forhaabentlig gaar saa Sagen i Orden.
Din Kunstbog er under bred Overvejelse. Jeg har modtaget Beregninger baade fra Reproduktionsanstalt og Trykkeri og et fuldt færdigt Prøveeksemplar af Bogen (altsaa det heftede Papir med indtegnet Klichéstørrelse). Jeg havde imidlertid tænkt mig, at vi maaske kunde faa Bogen ud i et større Format end Gad-Bøgerne og har derfor ladet Overslagene beregne efter en Størrelse ca. 3 Gange større end Gad-Bøgerne. Det viser sig imidlertid, at Ekspl. da vil komme til at koste 10 Kr. Det gaar selvfølgelig ikke. Nu skal jeg lade foretage en Beregning, der nøjagtig holder sig til Gad-Bøgernes Klichéstørrelse og Format. Jeg er blot bange for, at det alligevel bliver for dyrt. Jeg regner med, at vi helst maatte trykke 3000 Ekspl. straks - ellers kan det vist ikke betale sig. Og ser du: et Udvalg foretaget af dig

1. Fortsættelse
maa kan jo ikke faa en rent populær Karakter. Mange Kunstnere, Rudolf Tegner ex., som Folk og Aviserne absolut vil kræve repræsenteret, vil ikke komme med. Skal de med, mister Bogen jo al Interesse for os. Saa jeg ved ikke, om vi vil kunne regne med det temmelig store Oplag og den Publikumsinteresse, der vistnok er nødvendig for at Bogen skal kunne bære sig. Men alt dette er jo noget, der kan regnes ud i simple Tal, saa det skal jeg nok snarest faa i Orden. Bliv ikke utaalmodig!
Vil du ikke gøre mig en stor Tjeneste: naar du har læst Bønnelyckes Bog, saa skrive lidt udførligt til mig, om hvad du synes om den. Jeg har nemlig aftalt med Axel at skrive noget om den i "Klingen". Nu, hvor vi er 6 Redaktører, synes jeg ikke, der er nogen Grund til af Diskretion at undlade at omtale hinanden i Bladet, der jo alligevel én Gang for alle har faaet Ry som Klikenavn. Lad os i Herrens Navn gøre det til et Klikeblad og saa vise Folk, at det er i vor Klike

Tampen brænder. Men jeg vilde gerne, før jeg skrev Artiklen, vide mig enig med dig i mit Syn paa Bogen.
Vi har besluttet i Lighed med den lille Artikel om Alf Larsen for Fremtiden ogsaa at bringe noget Literaturkritik i Bladet, men naturligvis kun om Ting af særlig Interesse for Klingen. Jeg tror, det vil føles som en naturlig Stofudvidelse, og det vil sikkert lette os Besværet med at redigere Bladet.

[i marginen]:
X

Samtidig hermed sender jeg nogle flere Digte af den unge Færing, der i sin Tid fik nogle kasseret hos os. Jeg vedlægger ogsaa de gamle Digte, som maaske faar Interesse igen ved at ses sammen med de nye. Jeg har ikke selv faaet tid til at læse dem. Kan noget af det bruges. Manden var ude og besøge mig forleden, jeg syntes om ham, men han er ganske ung, saa det kan jo være han ikke er druckreif endnu.
Alf Larsen- Korrekturen er i Gang.

2. Forts.
Midt i November skal Poul Henningsen holde Foredrag i "Moderne Kunst" om "Akademiets Nedlæggelse". Det fremkommer i næste Nr. af "Klingen".

[i marginen]
X

Hoffmann har paa min Opfordring sendt os et Digt, som vi altsaa maa tage. Det er i hans patetiske Stil og begejstrer mig ikke. Men det er temmelig uskadeligt. Ogsaa dette Digt følger sammen med Heinesens.
Hils Bodil. Jeg er lidt utilfreds med den flotte Maade, du affærdiger min Opfattelse af "Kunstkendere" paa. Nu troede jeg endda, jeg havde gjort Sagen saa klar. Forresten hænger al den Kunstkritik mig snart ud af Halsen.
Jeg sidder midt i en Roman, der foregaar i pietistiske Krese paa Brorsons Tid. Det er Meningen, at den skal udkomme til Foraaret. Saa snart den er færdig - en Gang i November - lader jeg tage nogle maskinskrevne Kopier og sender dig et Eksemplar. Det er jo noget

af en forbandet Nødvendighed, at Bogen i al Fald rent teknisk er i Orden, naar jeg selv er Forlagskonsulent. Ellers bliver min Stilling jo ganske uholdbar. Jeg har læst Begyndelsen op for Axel, som syntes om det - og jeg tror selv paa Bogen - nu faar vi se.
Lev rigtig vel. Saa snart Romanen er færdig, indleveret og antaget (jeg maa selvfølgelig lade den læse af Forlagets Direktører), stikker jeg over til Kerteminde en fjorten Dages Tid.

Din hengivne Ven
Otto Gelsted.

X Ogsaa Sass' Digt Salome er indsendt til "Klingen". Jeg har ikke læst det, men vil lade dig tage til Stilling til det.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet må være fra efter 23.10.1919, da Uttenreitter i et brev erklærede sig uenig i Gelsteds forståelse af Christensen, Otto Gelsteds efterladte papirer, KB. Tilg. 513.

Christensens bog og anskuelser henviser til: Arnold Christensen: Kunstkendere. Et Svar til Prof. Salomonsen og hans Kritikere, der udkom som et lille hæfte på Nyt Nordisk Forlag i 1919. I et brev til Gelsted 23.10.1919 havde Uttenreitter erklæret sig uenig i hans forståelse af Christensen, Otto Gelsteds efterladte papirer, KB. Tilg. 513.
Med Uttenreitters Strindberg-autorisation sigtes til, at Uttenreitter i forbindelse med tidligere oversættelser af Strindberg havde fået autorisation dertil af forfatteren, jf. brev fra Uttenreitter til Gelsted 20.8.1919, Otto Gelsteds efterladte papirer, KB. Tilg. 513.
Idéen til den billedbog om nyere dansk kunst, Uttenreitter håbede at få ud på Nyt Nordisk Forlag, fremgår af brev til Gelsted 5.9.1919, Otto Gelsteds efterladte papirer, KB. Tilg. 513. Den blev ikke til noget, det samme gjaldt Otto Gelsteds roman.
Bønnelyckes bog henviser til romanen Spartanerne, der udkom i 1919.
"Den unge Færing" på side 4 må være William Heinesen. Et brev fra Per Gudmundsen-Holmgreen 7.8.1919 til Otto Gelsted i sidstnævntes efterladte papirer takker for venlighed mod ham og Heinesen, KB. Tilg. 513.

København

Brevpapir:
NYT NORDISK FORLAG
NØRREGADE 7. KØBENHAVN K
TELF. 9330

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4