Menu

Klingen

1918-07-05

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for brev og kommer med foreløbige overvejelser om Klingens septemberhæfte 1918, om en kommende bog af Emil Bønnelycke og om Budtz Müllers evt. medarbejderskab. Videre lanceres planen om at skaffe *Klingen *en større skandinavisk abonnentkreds og i højere grad at inkludere stof fra norske og svenske kunstnere og endelig at få Hasselbalch til at tage sig af ekspeditionen.

Transskription

5/7 1918

Kære Poul
Tak for dit Brev. Jeg er endnu ikke begyndt at tænke paa Sept. Heftet men maaske er det ikke for tidligt. Jeg faar en Art. om Oliefarve af Konservator Peters en Fortsættelse af hans tidligere (c. 5 Sider). saa har jeg Fotografier af Scharff og Zeuthen; under Forudsætning af at Klingen gaar et Aar endnu hvad den sikkert gør skyder vi Svend Johansen ud til et følgende Hefte samtidig med Efteraarsuds. ellers gaar han ind i Stedet for Zeuthen f.eks. Jeg kan nok faa noget fra Leo og Poul Henningsen det har de i hvert Fald sagt endvidere tror jeg at Bønnelycke sender et Digt ind.
Apropos Bønnelycke, han udsender ogsaa til Efteraaret en Bog (15 Kr. for Prænumeranter 30 kr. i Boghandlen) det er et Bind experimentelle Digte. Jeg haaber ikke at de mange Bogforetagender spænder Ben for hinanden.
Jeg havde et Selskab herhjemme hvor jeg havde inviteret Büdtz Møller med; (Gelsted var ogsaa tilstede omend et noget omtaaget Vidne) ved denne Lejlighed fik jeg et meget usympatisk Indtryk af ham en ordinær og brovtende Person, han driver Forlagsvirksomhed her i Byen og hører afgjort hjemme i Sort paa Hvidt som ogsaa tager sig af ham.
Jeg vil egentlig nødig i med ham kan vi ikke undgaa det?
Mine Planer m.H.t. Klingen gaar bl.a. ud paa at søge at erhverve en større interskandinavisk Abonnent Kreds ved at faa Bladet sendt bedre rundt og ved at faa baade norske og svenske Bidrag i noget større Udstrækning, maaske bør vi have en fast norsk og svensk Korrespondent (Paul Eldh?) vi kunde saaledes føje et Par norske og svenske Malere ind i Rækken

af de Kunstnere vi bringer Billeder af. Desuden har jeg tænkt at føje 4 Sider Annoncer ind 2 før og 2 efter Teksten som kan tages ud naar Bogen indbindes. Saa vilde vi være i Stand til i givet Tilfælde at yde noget Honorar o.s.v. Jeg har tænkt at tale med Forlagsboghandler Hasselbalch om at overtage Expedition, Annoncer og alt det praktiske ogsaa Bladets Udbredelse i Skandinavien altsammen naturligvis uden at han har det fjerneste med Redaktionen at gøre. Dette er i Korthed mine Planer, jeg maa hellere afæske dig din Mening allerede nu for Tidens Skyld da jeg saa maa sætte mig i Bevægelse snart. Endvidere vil jeg have noget andet Papir for Fotografiernes Skyld ev. et noget større Format.
Som du ser har i hvert Fald ikke endnu Overflod af Stof til næste Hefte saa den Artikel af Alf Larsen skal være velkommen. Vi maa endelig passe paa at det sidste Hefte bliver righoldigt for at give Folk Mod paa næste Aargang men du gør jo hvad du kan jeg skal ogsaa slæbe i det. Skal vi gemme Eldhs Digt, som jeg forresten ikke synes er særlig betydningsfuldt til næste Aargang; det vi[l] formodentlig komme flere Svenskere i Hænde naar det staar i II Aargangs 1st Nr.?

Med venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Ekspeditionen af tidsskriftet blev fra begyndelsen af II. årgang varetaget af Steen Hasselbalchs Forlag.
Den omtalte kommende bog af Emil Bønnelycke med eksperimentelle digte henviser til Festerne, der udkom på Lybeckers Forlag samme efterår, hurtigt efterfulgt af Asfaltens Sange på Nordiske Forfatteres Forlag.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.