Menu

Klingen

1917-12-27

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto orienterer om forhandlinger med Cato om prisen for trykning af kommende numre af Klingen, som ikke må overstige 450 kr., og om muligheden for at forbedre økonomien ved annoncer eller flere abonnenter. Endvidere kommenterer han det kommende nummer og en udstilling af ung dansk kunst i Der Sturms galleri i Berlin, som Klingen evt. kunne være indbyder til.

Transskription

27/12 1917

Kære Poul
Jeg har nu talt med Cato og sagt at Bladet maatte koste alt i alt (Cliché, Litografi, Vignet, Trykning Heftning Expedition og Porto) indtil 450 Kr. ikke en Øre mer. Bladet skuld(e) stafdig være paa 16 Sider med C. 7 Billeder i Udstyrelse ikke under de tidligere Numre.
Det gaar han nok ind paa. Det første Hefte kom op paa 900 Kr. paa Grund af Startudgifter Trykning af Cirkulerer [sic], Indkøb af Konvolutter til Forsendelser, Papir og Porto. Nu faar vi nok ved Annoncerne lidt Overskud som kan hjælpe paa de gamle Skader. Vi kan jo endelig ogsaa faa flere Abonnenter. Den Side af Sagen gaar nok.
Det er et godt Digt af Alf Larsen (vi tør vel ikke kalde ham Ingebrecht eller hvad det nu er han ogsaa hedder - der kommer

saa mange Larsen'er i Numret. Jeg viste Digtet til Wildenvey, der lidt maliciøst sagde: Edgar Allan Poe. Forresten lovede han at sende os noget saa snart han kunde.
Jeg har ogsaa talt med [ulæseligt] Redaktør Cohn angaaende den Udstilling af ung dansk Kunst der Sturm gerne vilde arrangere i sine Lokaler i Berlin. Han bad mig lave en Liste over de Kunstnere der var Tale om og spørge dem, om der var Stemning for en saadan Udstilling. Han spurgte om ikke Klingen vilde indbyde Malerne og paatage sig Ordningen. Jeg har nu i Aften skrevet til en Række Kunstnere som mere el. mindre staar Klingen nær.
I Midten af Januar kommer Walden herop saa skal Enkelthederne fastslaas og Billederne udvælges. Jeg tror at Vilkaarerne bliver meget gunstige, men herom skal du nok faa mere.
Med venlig Hilsen ogsaa til Gelsted er jeg din
hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Herman Wildenveys digt udeblev fortsat. Indbydelsen til en udstilling hos Der Sturm, der skulle drøftes nærmere med Herwarth Walden efter dennes ankomst til København i midten af januar, blev nævnt på omslaget til Klingens januarhæfte som værende planlagt til marts 1918. I martshæftet 1918 meddeltes det imidlertid, at den først ville finde sted i juli. Den blev ikke til noget.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.